PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Sukladno odredbama  Odluke o socijalnoj skrbi Grada Nova Gradiška, propisano je slijedeće: 

Članak 13.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku samcu ili kućanstvu koji ispunjava socijalni uvjet, odnosno korisnik je ZMN, ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

(2) Naknada za troškove stanovanja se u smislu Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi odnosi se na troškove za:

– najamninu,

– komunalnu naknadu,

– električnu energiju,

– plin,

– grijanje,

– vodu,

– odvodnju,

– i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

(3) Korisnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja, primarno se podmiruju troškovi komunalne naknade u 100% iznosu mjesečnog zaduženja, a potom im se podmiruje dio svih ostalih troškova stanovanja za koje su priložene preslike računa. Grad djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za troškove navedene u prethodnom stavku ovog članka.

(4) Naknada za troškove stanovanja odobrava se do iznosa 50% visine sredstava za ZMN utvrđenih prema čl. 30. Zakona o socijalnoj skrbi.

(5) Korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“, broj 112/10).

(6) Grad Nova Gradiška dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Grada Nove Gradiške podatke o osobama iz stavka 2. ovog članka na osnovu kojih će se istima obračunavati cijena vodnih usluga.

(7) Podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju korisnici prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja, plaća se isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa korisnicima pomoći za podmirenje troškova stanovanja u iznosu  od  najmanje 40 % od mjesečnog zaduženja.

(8) Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva Upravnom odjelu, a ostvarivanje prava počinje teći  prvog dana u mjesecu u kojem je podnijet zahtjev i traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje navedenog prava.

(9) Uz Zahtjev za ostvarivanje prava iz st. 2. ovog članka korisnik obavezno mora priložiti:

  • presliku rješenja Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i posljednju poštansku isplatnicu za ZMN,
  • preslike računa za troškove stanovanja iz stavka 2. ovog članka,
  • preslike osobnih iskaznica svih punoljetnih članova kućanstva/samca
  • OIB svih članova kućanstva/samca
  • Ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom ovjeren u Poreznoj upravi, za korisnike kojima će se podmirivati slobodno ugovorena najamnina.

(10) Korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja dužan je svaki mjesec do dvadesetog u mjesecu donositi uplatnice za troškove stanovanja.

(11) Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog članka, neće mu biti plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.

(12) Korisnik pomoći obvezan je pravodobno prijaviti svaku promjenu podataka o svojim

prihodima i imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje ili visinu ZMN,

a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

(13) Upravni odjel će najmanje jednom godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanje, te ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava ili visina pomoći za troškove stanovanja će donijeti novo rješenje.

(14) Kada korisnik umre, pravo prestaje i isplata se obustavlja od dana kada je ta okolnost

nastupila bez donošenja rješenja.

(15) Ako korisnik ne izvršava obvezu iz st. 10. ovog članka duže od dva mjeseca Upravni odjel će pozvati korisnika, i ukoliko se isti pozivu ne odazove utvrditi će prestanak prava po službenoj dužnosti.

(16) Korisnicima koji su ostvarili pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Upravni odjel donosi Rješenje o pravu na naknadu za troškove stanovanja i  isti troškovi obračunavaju se mjesečno, a podmiruju se iz sredstava gradskog proračuna tromjesečno, u travnju za siječanj, veljaču i ožujak, u srpnju za travanj, svibanj, lipanj, u listopadu za srpanj, kolovoz rujan i u prosincu za listopad, studeni i prosinac.

Članak 14.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova  najamnine, kao dijela troškova stanovanja iz članka 13. stavka 2. ove Odluke, ostvaruje se  u visini  jedinične cijene zaštićene najamnine po m2 površine stana, a odobrava se:

-korisniku stana – najmoprimcu  koji plaća slobodno ugovorenu najamninu ili zaštićenu najamninu  za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe.

(2) Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce, isplaćuje se

temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika i poreznoj upravi, na žiro račun

najmoprimca.

(3) Ne priznaje se pravo najmoprimcu za troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo (krvnim srodnicima u ravnoj lozi, otac, majka, u pobočnoj lozi brat, sestra, djed, baka).

 

Procijenjeno vrijeme za obradu: 1-30 dana

Potrebni dokumenti: navedeni su u obrascu

Način predavanja zahtjeva: radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u Gradskom poglavarstvu, II. kat, soba br. __

Obrazac: Zahtjev za novčanu potporu za novorođenče (link)

Odgovorne službe:

Grad Nova Gradiška – Ureda za gradsku samoupravu (Gradske službe) – Odsjek za društvene djelatnosti

Adresa:

Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

Internet stranica: http://www.novagradiska.hr/

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljak – petak od 8.00 -14.00 h 

Osobe za kontakt:

Voditeljica odsjeka

Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.

Telefon: 035/366-074

E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

 

Vera Jurić, upr.pravnik, viši referent za gradske ustanove, obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo

Telefon: 035/366-075

E-mail: vera.juric@novagradiska.hr