ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa člankom 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (Tekst značajan za EGP), (SL L 119, 4. 5. 2016.), (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) voditelj obrade i izvršitelj obrade imenuje službenika za zaštitu osobnih podataka.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka:

  • a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka,
  • b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti osobnih podataka i politike voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
  • c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.,
  • d) suradnja s nadzornim tijelom;
  • e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
GRAD NOVA GRADIŠKA
Ured za gradsku samoupravu
Trg kralja Tomislava 1., Nova Gradiška
Nela Bednarik
e-mail nela.bednarik@novagradiska.hr
telefon 035 366 091

pdf

Uredba (EU) 2016-679 Europskog parlametna i vijeća

Size: 601.25 KB
Hits: 1585
Date added: 16-10-2018
doc

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Size: 89.00 KB
Hits: 574
Date added: 28-09-2018
docx

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Size: 13.06 KB
Hits: 357
Date added: 28-09-2018
docx

Zahtjev za ispravak, brisanje ograničavanje obrade OP

Size: 14.06 KB
Hits: 444
Date added: 28-09-2018
docx

Zahtjev za povlačenjem privole

Size: 12.58 KB
Hits: 376
Date added: 28-09-2018
docx

Prigovor na obradu osobnih podataka

Size: 12.63 KB
Hits: 327
Date added: 28-09-2018
pdf

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Size: 89.45 KB
Hits: 1277
Date added: 07-01-2020