Ured Grada

Ured Grada

Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

Ured Grada je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke pomoćne poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske  i opće poslove, poslove socijalne skrbi, mjesne odbore i udruge, poslove vezane uz ustanove čiji je Grad osnivač, te poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo na području Grada.
Na zahtjev i po potrebi Ured određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nova Gradiška.

v.d. Tajnik Grada

Zlatko Zebić, dipl.iur.,
Telefon: 035/366-082
Email: zlatko.zebic@novagradiska.hr

Poslovi iz djelokruga Ureda Grada obavljaju se u:
1. Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
2. Odsjeku za društvene djelatnosti
3. Odsjeku za zastupanje grada, opće i kadrovske poslove


Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela
Nela Bednarik, iur,
Telefon: 035/366-091
E-mail: nela.bednarik@novagradiska.hr

Viši stručni suradnik Ureda
Aleksandra Berić, mag.ing.agr.
Telefon: 035/366-080
E-mail: aleksandra.beric@novagradiska.hr

Referent za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela
Vesna Špehar
Telefon: 035/ 366-078
E-mail: vesna.spehar@novagradiska.hr

Informatički referent
Darko Jugović
Telefon: 035/366-090
E-mail: darko.jugovic@novagradiska.hr

Daktilograf
Željka Kolić
Telefon: 035/366-091
E-mail: zeljka.kolic@novagradiska.hr

Voditelj poslova održavanja – vozač
Milan Tomljanović
Telefon: 035/366-070


Odsjek za društvene djelatnosti

Voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti
Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.
Telefon: 035/366-074
E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

Viši stručni suradnik za protokol, sportska i društvena događanja
Marko Ćosić, mag.cin.
Telefon: 035/366-075
E-mail: marko.cosic@novagradiska.hr

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, mjesne odbore i udruge
Vera Jurić, iur.
Telefon: 035/366-075
E-mail: vera.juric@novagradiska.hr


Odsjek za zastupanje grada, opće i kadrovske poslove

Referent za radne odnose i ekonomat
Marijana Poleto
Telefon: 035/366-091
E-mail: marijana.poleto@novagradiska.hr

Referent za urudžbeni zapisnik i arhivu
Vesna Dunković
Telefon: 035/366-077
E-mail: vesna.dunkovic@novagradiska.hr

Vratar
Petar Maljur
Telefon: 035/ 366-070