Stručna služba Grada

Stručna služba Grada

Grad Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

Stručna služba Grada je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke pomoćne poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske  i opće poslove, poslove socijalne skrbi, mjesne odbore i udruge, poslove vezane uz ustanove čiji je Grad osnivač, te poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo na području Grada.
Na zahtjev i po potrebi Stručna služba određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nova Gradiška.

v.d. Pročelnika

Zlatko Zebić, dipl.iur.
Telefon: 035/366-082

Poslovi iz djelokruga Stručna služba Grada obavljaju se u:
1. Odsjeku za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
2. Odsjeku za društvene djelatnosti
3. Odsjeku za zastupanje grada, opće i kadrovske poslove


Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela
Nela Bednarik, iur
Telefon: 035/366-084

Tajnica gradonačelnika
Dubravka Maćešić
Telefon: 035/366-080

Referent za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela, urudžbeni zapisnik i arhiv
Vesna Špehar
Telefon: 035/ 366-078

Voditelj informatičkih poslova
Darko Jugović
Telefon: 091/6056794

Voditelj poslova održavanja
Milan Tomljanović
Telefon: 091/362-0103

Vozač motornog vozila
Dalibor Vuković
Telefon: 091/621-2694


Odsjek za društvene djelatnosti

Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti
Mihaela Đeraj, mag.admin.publ.
Telefon: 035/366-074

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Marko Ćosić, mag.cin.
Telefon: 035/366-075

Viši stručni suradnik za socijalnu skrb
Vera Jurić, struč.spec.admin.publ.
Telefon: 035/366-075


Odsjek za zastupanje grada, opće i kadrovske poslove

Samostalni upravni referent za pravna pitanja
Anja Bašić, mag.iur.
Telefon: 035/366-078

Samostalni upravni referent za pravna pitanja
Bernardo Pajdić, mag.iur.

Viši stručni suradnik za poslove razvoja, EU fondova i urudžbenog zapisnika
Marija Zebić, mag.oec.
Telefon: 035/366-077

Vratar

Telefon: 035/ 366-070

Vratar
Haris Kapetanović
Telefon: 035/ 366-070