Upravni odjel za samoupravu

1. Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba)

Grad Nova Gradiška
Služba za pravne i opće poslove i lokalnu samoupravu
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 66

Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba) je zajednička stručna služba koja obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke pomoćne poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove, poslove socijalne skrbi, mjesne odbore i udruge, poslove vezane uz ustanove čiji je Grad osnivač, te poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo na području Grada.
Na zahtjev i po potrebi Ured za gradsku samoupravu (Gradska služba) određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nova Gradiška.

v.d. Pročelnik

Zlatko Zebić, dipl.iur.,
Telefon: 035/366-082
Email: zlatko.zebic@novagradiska.hr

Poslovi iz djelokruga Ureda za gradsku samoupravu (Gradske službe) obavljaju se u:
1. Odsjeku za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove i
2. Odsjeku za društvene djelatnosti.

1.1. Odsjek za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove
U Odsjeku za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove obavljaju se stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi povezani s radom Gradskog vijeća i Gradonačelnika, a posebice njegovih radnih tijela te radnih tijela Gradonačelnika, poslovi izrade nacrta akata Gradonačelnika i akata Gradskog vijeća, zaključaka, izvješća i zapisnika, te stručna obrada materijala za Gradsko vijeće i Gradonačelnika. U Odsjeku se obavljaju i administrativni poslovi i poslovi tajništva Gradonačelnika, protokolarni poslovi i poslovi zajedničkog informacijskog sustava, poslovi odnosa sa javnošću odnosno sa sredstvima Javnog priopćavanja te poslovi u svezi s predstavkama i pritužbama i prijem građana.

Poslovi u Odsjeku za lokalnu samoupravu obavljaju se u:

a) Pododsjeku za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, protokol i odnose s javnošću
b) Pododsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove

a) Pododsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, protokol i odnose s javnošću

U Pododsjeku za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, protokol i odnose s javnošću obavljaju se stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška i njegovih radnih tijela (stalnih i povremenih), a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica, izrade nacrta odluka, zaključaka, pravilnika, rješenja, naputaka, izvješća i zapisnika, te stručne obrade materijala i razmatranja prijedloga akata upućenih Gradskom vijeću glede njihove usklađenosti sa zakonima i odlukama Gradskog vijeća.
U Pododsjeku se obavljaju i poslovi izrade nacrta akata Gradonačelnika, stručna i tehnička obrada tih akata, te poslovi priprema materijala, sazivanje i izrade akata i zapisnika radnih tijela koja osniva Gradonačelnik, te administrativni poslovi i poslovi `tajništva Gradonačelnika, protokolarni poslovi i poslovi zajedničkog informacijskog sustava, poslovi odnosa sa javnošću odnosno sa sredstvima javnog priopćavanja te poslovi u svezi s predstavkama i pritužbama i prijem građana. U Pododsjeku se obavljaju i poslovi izdavanja službenog glasila Grada, poslovi snimanja sjednica Gradskog vijeća, poslovi u vezi sa uredskim poslovanjem, informatički poslovi i poslovi održavanja informatičke elektroničke i uredske opreme, poslovi fotokopiranja, tiskanja i umnožavanja, poslovi pismohrane, pisarnice, prijema i otpreme pošte.

Nela Bednarik, stručni suradnik za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela
Telefon: 035/366-091
E-mail: nela.bednarik@novagradiska.hr

Marko Ćosić, viši stručni suradnik za protokol i sportska događanja
Telefon: 035/366-075
E-mail: marko.cosic@novagradiska.hr

Vesna Dunković, referent za urudžbeni zapisnik i arhivu
Telefon: 035/366-077
E-mail: vesna.dunkovic@novagradiska.hr

Vesna Špehar, administrativni tajnik gradonačelnika
Telefon: 035/ 366-080
Fax: 035/ 366-084
E-mail: vesna.spehar@novagradiska.hr

Željka Kolić, daktilograf
Telefon: 035/366-091
E-mail: zeljka.kolic@novagradiska.hr

Darko Jugović, informatički referent
Telefon: 035/366-090
E-mail: darko.jugovic@novagradiska.hr

Milan Tomljanović, vozač-tehničar za održavanje zgrade
Telefon: 035/366-070

b) Pododsjek za opće, pravne i kadrovske poslove

U Pododsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove obavljaju se poslovi u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, poslovi izrade i usklađenja pravilnika o radu, odnosno kolektivnih ugovora, provode natječaji za prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada, vode osobni očevidnici i s tim u svezi izdaju potrebni dokumenti, poslovi raspodjele, kontrole i naplate zajedničkih troškova za održavanje zgrada u vlasništvu Grada.
U Pododsjeku se obavljaju i stručni pravni poslovi u sudskim postupcima prisilne naplate potraživanja i imovinskopravnim sporovima, zastupanje kod sudova i drugih državnih tijela, izrade općih akata i njihovo usklađenje sa propisima, te poslovi čišćenja, održavanja i fizičke zaštite u objektima Gradske uprave.

Voditeljica pododsjeka
Ivana Kulić, dipl.iur.
Telefon: 035/366-099
E-mail: ivana.kulic@novagradiska.hr

Goran Tomljanović, dipl.iur.,samostalni upravni referent za pravne poslove
Telefon: 035/366-078
E-mail: goran.tomljanovic@novagradiska.hr

Marijana Poleto, referent za radne odnose i ekonomat
Telefon: 035/366-091
E-mail: marijana.poleto@novagradiska.hr

Petar Maljur, vratar zaštitar
Telefon: 035/ 366-070

 

2.Odsjek za društvene djelatnosti

U Odsjeku za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi socijalne skrbi u okvirima djelokruga Grada, poslovi vezani uz ustanove čiji je Grad osnivač te poslovi vezani uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo u mjeri i na način kako su te djelatnosti zakonom i propisima dane u djelokrug Grada kao jedinice lokalne samouprave.
U obavljanju poslova u Odsjeku za društvene djelatnosti se vodi briga o osiguranju sredstava te se vodi postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih i drugih osoba, posebice ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i poslovi vezani uz rad humanitarnih i ostalih udruga koje ostvaruju prava na potpore iz Gradskog proračuna, te praćenje namjenskog utroška sredstava danih potpora.
U Odsjeku se obavljaju i poslovi koordinacije rada mjesnih odbora na području Grada te osigurava komunikacija i suradnja mjesnih odbora sa tijelima Grada kao i poslovi koordinacije rada ustanova čiji je Grad Nova Gradiška osnivač sa tijelima Grada i Gradskom upravom, upravni i stručni poslovi vezani uz primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport.
Osim navedenog u odsjeku se obavljaju i poslovi vezani za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba građana Grada Nova Gradiška u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe te brigu o stvaranju što povoljnijih materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti i razvoj osnovnog školstva i srednjoškolskog obrazovanja, te poslovi na koordinaciji u izradi i odabiru programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i informiranju, te poslovi vezani uz osiguranje potrebnih sredstava i uvjeta za ostvarivanje programa u ustanovama kojima je Grad osnivač, kao i poslovi praćenja u izvršenju programa i nadzora u raspolaganju financijskim sredstvima.

 

Voditeljica odsjeka
Mihaela Đeraj, spec. admin. publ.
Telefon: 035/366-074
E-mail: mihaela.djeraj@novagradiska.hr

 

Vera Jurić, upr.pravnik, viši referent za gradske ustanove, obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo
Telefon: 035/366-075
E-mail: vera.juric@novagradiska.hr