Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Nove Gradiške

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJAGRADONAČELNIKKLASA:…

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

P r e d s j e d n i c aKLASA: 021- 05/1- 19 - 01/18URBROJ:…