Upravni odbor za urbanizam i komunalne poslove

3. Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 66

Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, obavljanje komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovo održavanje, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.

v.d. Pročelnica
Andrea Štengl
, dipl.ing. arh.
Tel: 035/366-094
Email: andrea.stengl@novagradiska.hr

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove ustrojavaju se slijedeći odsjeci:
3.1. Odsjek za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo i
3.2. Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu.

3.1. Odsjek za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo

U odsjeku za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo obavljaju se poslovi izrade općih akata Grada iz područja komunalnih poslova, osiguravaju se uvjeti za gospodarenje javnim površinama i izdaju rješenja za korištenje istih, vrši izdavanje rješenja za razrez i naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (“legalizacija”), kao i rješenja o neposrednoj prisilnoj ovrsi na novčanim sredstvima radi namirenja navedenih obveza prema gradu te pravni poslovi vezani za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo. Obavlja se i zastupanje Grada u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima. U odsjeku se obavljaju i poslovi komunalnog redarstva.

Voditelj odsjeka

Mate Križić, dipl.iur.
Telefon: 035/366-081
email: mate.krizic@novagradiska.hr

Željka Špehar, referent za razrez komunalne naknade
E-mail: zeljka.spehar@novagradiska.hr
Telefon: 035/366-076

Štefica Tomašević, referent za razrez komunalne naknade i spomeničke rente
E-mail: stefica.tomasevic@novagradiska.hr
Telefon: 035/366-076

Komunalno redarstvo brine o provedbi Odluke o komunalnom redu i o provedbi drugih odluka iz djelatnosti komunalnog gospodarstva, nadzire provedbu koncesijskih ugovora, te provodi odluke i zaključke Gradskog vijeća i Gradonačelnika vezane uz obavljanje komunalnih djelatnosti.

 

3.2. Odsjek za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu
U odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu obavljaju se poslovi uređenja prostora i urbanističkog planiranja, izrađuje se Izvješće o stanju u prostoru, koordiniraju poslovi na zahvatima u prostoru od važnosti za grad i izradi prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, prati stanje u prostoru vezano za provedbu propisa iz oblasti zaštite prirode, zraka, vode, otpada te se usklađuju prostorno-planski i urbanistički akti sa planovima, programima,strategijama i drugim razvojnim aktima Grada. Izrađuju se opći akti iz područja graditeljstva i prostornog uređenja. Odsjek vodi brigu o planiranju i provedbi investicija,osigurava praćenje stanja u komunalnom gospodarstvu i obavljanju komunalnih djelatnosti , osim ako za iste nisu zaduženi drugi odjeli ili tvrtke u većinskom vlasništvu Grada, osigurava praćenje cijena komunalnih usluga, izrađuje i osigurava realizacija programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu, izgradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina,vodi briga o uređenju naselja, gospodarenju otpadom i sl. Obavljaju se poslovi vezani uz promet provode i određuje dinamika izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planiraju investicije prometnih objekata u cilju unapređenja prometa u gradu. U Odsjeku se obavljaju praćenja propisa i izrade akata iz područja zaštite okoliša za čije je donošenje ovlaštena jedinica lokalne samouprave.

Voditelj odsjeka

Andrea Štengl, dipl.ing. arh.
Tel: 035/366-094
Email: andrea.stengl@novagradiska.hr

Stjepan Posavčević, ing., stručni suradnik za komunalne poslove i infrastrukturu
Telefon: 035/366-079
E-mail: stjepan.posavcevic@novagradiska.hr

Dušan Nogić, referent za održavanje komunalne infrastrukture i promet
Telefon: 035/366-092