JAVNOST RADA

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Građani i najviše po jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća najkasnije tri dana prije dana održavanja sjednice.

U pisanom zahtjevu građani su dužni dostaviti svoje osobne podatke i točnu adresu prebivališta, a pravne osobe su dužne navesti ime i prezime te adresu prebivališta svoga predstavnika.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Gradskog vijeća za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

Predsjednik Vijeća može zbog prostornih uvjeta, te iz razloga održavanja reda i mira, ograničiti broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama vijeća.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Vijeća može se podnijeti:
– Telefaksom 035 361 679
– Elektroničkom poštom na adresu: vijece@novagradiska.hr
– Poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Ured za gradsku samoupravu, Trg kralja Tomislava broj 1., 35 400 Nova Gradiška

Zahtjevi se upućuju putem predviđenog obrasca.