Upravni odjel za financije

2. Upravni odjel za financije

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za financije
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 66

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se odgovarajući upravni i stručni poslovi razreza i prisilne naplate poreza, prireza i drugih prihoda Grada, prati se ostvarenje naplate gradskih prihoda, obavljaju se poslove pripreme, planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna grada, izrađuju završni račun proračuna, te obavljaju poslovi računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja.
U upravnom odjelu za financije obavljaju se i poslovi upravljanja javnim izdacima i raspolaganja novčanim sredstvima kroz gradsku riznicu, te poslovi unutrašnje financijske kontrole, računovodstvene kontrole i revizije.

v.d. Pročelnica
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.
Telefon: 035/366-088
email: ljiljana.ranisavljevic@novagradiska.hr

Poslovi u Upravnom odjelu za financije obavljaju se u:
1.Odsjeku za računovodstvo proračuna i
2. Odsjeku kontrole i upravljanje javnim novcem

2.1.Odsjek za računovodstvo proračuna

U Odsjeku za računovodstvo proračuna obavljaju se poslovi planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna Grada, izrade polugodišnjih izvješća i završnog računa proračuna, obavlja kontrolu financijskog knjigovodstva, vrši obračun i isplate plaća, raznih novčanih naknada, vođenje propisane knjigovodstvene i financijske dokumentacije, knjiženje knjigovodstvenih promjena i sve ostale računovodstvene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Voditelj odsjeka

v.d. Pročelnica
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.
Telefon: 035/366-088
email: ljiljana.ranisavljevic@novagradiska.hr

Nina Brčić, računovodstveni referent – blagajnik
E-mail: nina.brcic@novagradiska.hr
Tel: 035/366-071

Vesna Bikić, računovodstveni referent – konter
vesna.bikic@novagradiska.hr
Snježana Ruškan, računovodstveni referent –knjigovođa
snjezana.ruskan@novagradiska.hr

2.2. Odsjek kontrole i upravljanje javnim novcem

U Odsjeku kontrole obavlja se poslove unutarnje kontrole financijskog i računovodstvenog poslovanja, raspolaganja novčanim sredstvima Gradskog proračuna, te poslovi unutarnje revizije nakon obavljenih isplata, u skladu s propisima o unutarnjoj reviziji i nadzoru proračunskih korisnika te općim aktima Grada. Poslovi unutarnje kontrole obuhvaćaju kontrolu namjene, kontrolu tekućih obveza i kontrolu raspoloživosti javnog novca. Računovodstvena kontrola obuhvaća ovjeravanje da bi se isplata mogla izvršiti, a revizija se obavlja nakon izvršenja plaćanja. Odsjek obavlja i stručne poslove vezane za izradu odluka o uvođenju poreza, prireza i drugih prihoda Grada, osigurava sustavno praćenje izvršenja odluka, predlaže porezne i druge propise radi unapređenja naplate gradskih prihoda i doprinosa, izrađuje rješenja o razrezu te o ovrsi, radi u provedbi općih akata o porezima, doprinosima i naknadama.

Voditeljica odsjeka
Ana Aberle Brčić, mag. oec
Telefon: 035/366-073
E-mail: ana.brcic@novagradiska.hr

Mirela Medunić, oec., viši referent za razrez i naplatu poreza
Telefon: 035/366-096
E-mail: mirela.medunic@novagradiska.hr