Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I  KOMUNALNE POSLOVE

Klasa: 363-03/18-01/04
Ur.br: 2178/15-05-02/1-18-1
Nova Gradiška, 09.11.2018. godine

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o komunalnoj naknadi

Jedinice lokalne samouprave primjenom odredbe članka 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 – u nastavku Zakon) imaju obvezu  donijeti odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (najkasnije do 04.02.2019.). Člankom 129. stavkom 3. Zakona propisano da će se rješenja o komunalnoj naknadi nakon isteka godine za koju su doneseni programi održavanja komunalne infrastrukture (a doneseni su za 2018. godinu) moći donijeti u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda donijetim na temelju Zakona. Kako bi nadležno tijelo primjenom navedenih zakonskih odredbi, te na temelju odluke o komunalnoj naknadi čije su odredbe usklađene s Zakonom moglo donositi rješenja o  komunalnoj naknadi za razdoblje od 01.01.2019. godine – na dalje pripremljen je Nacrt odluke o komunalnoj naknadi.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o komunalnoj naknadi  da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Grad Nova Gradiška. Trg Kralja Tomislava  1, 35400 Nova Gradiška (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnoj naknadi  ili na e-mail adresu mate.krizic@novagradiska.hr zaključno s 23.11.2018. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr. NACRT ODLUKE PREDSTAVLJA RADNI MATERIJAL TE SE NE MOŽE SMATRATI KONAČNIM, U CIJELOSTI DOVRŠENIM PRIJEDLOGOM ODLUKE.

         v.d. Pročelnice
Andrea Štengl, dipl.ing.arh.

 OBRAZAC
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem je savjetovanje provedeno Odluka o  komunalnoj naknadi
Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno tijelo koje je provelo savjetovanje) Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove

 

 

Vrijeme trajanja savjetovanja  9.11. 2018. – 23. 11. 2018
Metoda savjetovanja Internetsko savjetovanje

 

Red. br. Predstavnici  javnosti (pojedinac, organizacija, institucija) Članak na koji se odnosi primjedba/

prijedlog

Tekst primjedbe/

prijedloga

Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe/ prijedloga sa obrazloženjem
1.

 

 

Na javnom savjetovanju nisu izneseni prijedlozi ili primjedbe.

Nova Gradiška, 10.12.2018.