JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE /POSLOVNOG PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 372-05/19-01/02
Urbroj: 2178/15-05-01/19-2

 

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14-pročišćeni tekst) i Zaključka Gradonačelnika od dana 26.9.2019., sukladno članku 3. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 5/02, 5/03, 4/10) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 27.9.2019. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE /POSLOVNOG PROSTORA

 

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina odnosno poslovnih prostora u Novoj Gradiški.

Kupac:
GRAD NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, OIB:  08658615403

Opis tražene nekretnine i potrebni uvjeti:

– poslovni prostor u Novoj Gradiški (stara gradska jezgra)
– minimalne površine: 600 m2

Namjena prostora:

– pogodno za različite društvene sadržaje

 

Za predmetni natječaj uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

  • vlasnički list – (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog natječaja)
  • dokaz legalnosti građevine
  • ovjerena izjava da nekretnina nije opterećena neupisanim pravima trećih osoba;
  • ukoliko postoji upisani teret na nekretnini : izjava o preuzimanju obveze skidanja tereta o vlastitom  trošku najkasnije do trenutka sklapanja ugovora o kuporpodaji;
  • preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra te podatak o OIB-u;
  • vlastoručna potpisana izjava o ponudbenoj cijeni.

 

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška, na web stranici Grada Nova Gradiška (www.novagradiska.hr), a rok dostave ponuda je 8 dana od objave.

Predugovor ugovoru o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru ponuditelja i stjecanju nekretnine koje donosi Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška, a kupoprodajni ugovor u daljnjem roku sukladno odredbama Predugovora.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najnižom ponuđenom cijenom uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja.

Grad Nova Gradiška zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez obveze na naknadu štete.

Termin otvaranja ponuda će biti javno objavljen na stranicama Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ “. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja
               v.r.  Predsjednik povjerenstva
                       Zlatko Zebić, dipl. iur.


 

20191011073947074