8. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a

KLASA: 021 – 05/18 – 01/10
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 19. travnja 2018.    

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                          saziv 8. sjednice za dan 26. travnja 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške – pročišćeni tekst («Novogradiški glasnik», broj 4/13) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst (“Novogradiški glasnik”, broj 5/09)

s a z i v a m

8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 26. travnja 2018. (četvrtak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

P o č e t a k    u   10, 00    s a t i.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

  

 1. Aktualni sat,
 2. Izvješće o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća,
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2017.,
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2017.,
 5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška za 2017. godinu,
 6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2017.,
 7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Nove Gradiške,
 8. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o komunalnom redu na području grada Nove Gradiške,
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o cijeni građevinskog zemljišta,
 10. Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva zgrade nastavno-sportske dvorane s Grada Nove Gradiške u vlasništvo Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška,
 11. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške,
 12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave,
 13. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja grada Nove Gradiške,
 14. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u gradu Nova Gradiška,
 15. Analiza stanja sustava civilne zaštite grada Nove Gradiške za 2017. godinu,
 16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u gradu Nova Gradiška s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
          Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.

8. sjednica Gradskog vijeća

pdf

POZIV za sjednicu GV

Size : 89.12 kb
Hits : 114
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 1 - Aktualni sat

Size : 59.58 kb
Hits : 100
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 2

Size : 137.55 kb
Hits : 107
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 3

Size : 269.06 kb
Hits : 109
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 4

Size : 377.15 kb
Hits : 111
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 5

Size : 737.65 kb
Hits : 117
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 7

Size : 362.39 kb
Hits : 118
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 6

Size : 1.67 mb
Hits : 120
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 8

Size : 1.13 mb
Hits : 153
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 9

Size : 369.15 kb
Hits : 135
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 10

Size : 368.24 kb
Hits : 118
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 11

Size : 141.03 kb
Hits : 116
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 12

Size : 109.76 kb
Hits : 119
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 13

Size : 2.33 mb
Hits : 120
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 14

Size : 186.63 kb
Hits : 106
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 15

Size : 853.37 kb
Hits : 113
Date added : 19 - 04 - 2018
pdf

Točka broj 16

Size : 226.16 kb
Hits : 99
Date added : 19 - 04 - 2018