8. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a

KLASA: 021 – 05/18 – 01/10
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 19. travnja 2018.    

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                          saziv 8. sjednice za dan 26. travnja 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške – pročišćeni tekst («Novogradiški glasnik», broj 4/13) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške-pročišćeni tekst (“Novogradiški glasnik”, broj 5/09)

s a z i v a m

8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 26. travnja 2018. (četvrtak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

P o č e t a k    u   10, 00    s a t i.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

  

 1. Aktualni sat,
 2. Izvješće o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća,
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2017.,
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2017.,
 5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Nova Gradiška za 2017. godinu,
 6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš u 2017.,
 7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Nove Gradiške,
 8. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o komunalnom redu na području grada Nove Gradiške,
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o cijeni građevinskog zemljišta,
 10. Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva zgrade nastavno-sportske dvorane s Grada Nove Gradiške u vlasništvo Elektrotehničke i ekonomske škole Nova Gradiška,
 11. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške,
 12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave,
 13. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja grada Nove Gradiške,
 14. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u gradu Nova Gradiška,
 15. Analiza stanja sustava civilne zaštite grada Nove Gradiške za 2017. godinu,
 16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u gradu Nova Gradiška s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
          Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.

pdf

Točka broj 8

Size: 1.08 MB
Hits: 886
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 16

Size: 220.86 KB
Hits: 722
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 15

Size: 833.37 KB
Hits: 791
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 14

Size: 182.26 KB
Hits: 771
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 13

Size: 2.22 MB
Hits: 780
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 12

Size: 107.18 KB
Hits: 708
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 11

Size: 137.72 KB
Hits: 740
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 10

Size: 359.61 KB
Hits: 846
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 9

Size: 360.49 KB
Hits: 771
Date added: 19-04-2018
pdf

POZIV za sjednicu GV

Size: 87.03 KB
Hits: 726
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 6

Size: 1.59 MB
Hits: 808
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 7

Size: 353.89 KB
Hits: 790
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 5

Size: 720.37 KB
Hits: 749
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 4

Size: 368.31 KB
Hits: 717
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 3

Size: 262.75 KB
Hits: 746
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 2

Size: 134.33 KB
Hits: 737
Date added: 19-04-2018
pdf

Točka broj 1 - Aktualni sat

Size: 58.18 KB
Hits: 703
Date added: 19-04-2018