Strategija razvoja Grada Nove Gradiške

 

 

 

Strategija razvoja Grada Nove Gradiške planski je dokument politike lokalnog razvoja u kojem su
sadržani strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje održivog društveno-gospodarskog razvoja.
Izrađena je uvažavajući smjernice Europske unije i u skladu je s ostalim planskim dokumentima više
razine.
Strategija je namijenjena svim građanima Nove Gradiške budući da upravo o njima ovisi proces
razvoja Grada od sadašnjeg stanja visoke nezaposlenosti i zastarjele gospodarske strukture do
stvaranja prosperitetnog i „pametnog“ grada koji svoj razvoj temelji na znanju i korištenju inovativnih
tehnologija te efikasnom upravljanju resursima i okolišem.
Programsko razdoblje strategije obuhvaća period od 2015. do 2020. godine, čime je usklađena i
povezana sa strateškim planiranjem na razini EU i RH.
Strategija razvoja Grada sastoji se od:
Analize okruženja – koja obuhvaća pregled trenutnog stanja, postojećih problema i razvojnih potreba
iz područja prostornog planiranja, infrastrukture, demografije i gospodarstva;
SWOT analize – koja obuhvaća pregled i ocjenu snaga, slabosti, prilika i prijetnji za budući razvoj
Grada te daje uvid u postojeće razvojne potencijale, kao i moguća ograničenja budućeg razvoja;
Vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera – u kojima su jasno opisana namjeravana buduća
postignuća i načini njihova mjerenja; te
Indikatora učinka strategije – s opisanim postupcima i nadležnošću subjekata u provedbi strategije i
pripadajućim financijskim i institucionalnim okvirom.
Dokument je strukturiran u 7 glavnih cjelina. Nakon uvodne riječi gradonačelnika i opisane
metodologije korištene za izradu strategije, poglavlje 3. odnosi se na odrednice razvoja Europske
Unije s kojima je potrebno uskladiti strategiju razvoja Grada Nova Gradiška. U 4. poglavlju opisane su
ključne prednosti i problemi Grada, dok se poglavlje 5. odnosi na osnovnu analizu Grada koja
uključuje: osnovna obilježja prostora, infrastrukturni sustav grada, stanovništvo te gospodarski profil
grada. Poglavlje 6. sastoji se od SWOT analize koja opisuje snage, prednosti, prilike i prijetnje razvoju
Grada Nova Gradiška. U poglavlju 7., nakon opisane vizija i misija razvoja grada, slijede detaljno
razrađeni ciljevi , pregled prioriteta i mjera, usklađenost strategije s dokumentima EU, regionalne i
lokalne razine, baza projektnih ideja te indikatori učinka razvojne strategije. Prilozi se nalaze u 8.
poglavlju

Link na dokument Strategija razvoka grada Nova Gradiška:

https://novagradiska.hr/download/213/strategija-razvoja/8192/strategija-razvoja-grada-nova-gradiska.pdf