OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Nove Gradiške

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Nova Gradiška započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu 1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Nove Gradiške te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. listopada 2023. dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog istoga.

Prijedlozi i mišljenja na prijedlog Odluke mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: andrea.stengl@novagradiska.hr ili dubravko.aric@novagradiska.hr ili putem pošte na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.

Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Nove Gradiške nalazi se u privitku.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

KLASA: 363-01/22-01/02
URBROJ: 2178/15-05-05/2-23-5
Nova Gradiška, 18. rujna 2023.


Prijedlog 1. ID Odluke o komunalnom doprinosu