Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Nove Gradiške u 2023.  

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti

KLASA: 024-03/23-01/14
UR.BROJ: 2178/15-05-03/3-23-03
Nova Gradiška, 01.09.2023.

Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom zemljištu
na području Grada Nove Gradiške u 2023.

Obavještavaju se svi zainteresirani  korisnici s područja Grada Nova Gradiška da je sklopljen Sporazum o provedbi projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko-posavske županije u 2023. Između Grada Nova Gradiške i  Brodsko-posavske županije, a provodi ga Regionalni Centar za biotehnološka istraživanja.

 Grad Nova Gradiška sufinancirati će maksimalno 5 uzoraka po korisniku radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu. Projektom će se utvrđivati  osnovna kemijska analiza tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lako pristupačni P i K, sadržaj karbonata i hidrolitička kiselost. Također jedan od poslova u sklopu projekta je i uzimanje uzoraka za analizu tla, te u konačnici izrada preporuke gnojidbe što je i krajnji cilj cjelokupnog projekta. Projektom će se osigurati optimalno korištenje gnojiva i značajna ekonomska ušteda s obzirom na višestruka poskupljenja proizvodnje poskupljenjem gnojiva na tržištu.

 Ovim obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i bave se poljoprivrednom djelatnošću, mogu koristiti potporu, a kao krajnji korisnik usluge analize tla platiti samo 11,00 € po uzorku, što je 20% od redovne cijene uzorka od 55,00 € koju u iznosu od 50% sufinancira Županija Brodsko-posavska, a 30%  troškova snosi Grad Nova Gradiška.

Za sve detalje obratite se našem Regionalnom Centru koji provodi ovaj projekt na br.tel: 035/416-218, a zahtjeve možete podnijeti u priloženom obrascu na e- mail: info@biotech.hr ili poslati poštom najkasnije do 30.listopada 2023.