Javni natječaj za prijam u službu u Ured za gradsku samoupravu Grada Nova Gradiška

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZNS), Gradonačelnik Grada Nova Gradiška  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Ured za gradsku samoupravu Grada Nova Gradiška, na radno mjesto

 

 VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROTOKOL, SPORTSKA I DRUŠTVENA DOGAĐANJA – jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZNS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

– magistar/ra struke ili stručni specijalist kineziologije,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
– znanje dva svjetska jezika /njemački i engleski jezik/,
– poznavanje rada na PC.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat s pravom prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na  ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. To se odnosi na:

– osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
– osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom;
– osobe koje mogu ostvariti prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih  invalida rata;

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu (za navedene osobe pod alinejom 1.,2 i 3) , uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, te priložiti dokaz o nezaposlenosti (potvrda HZZ-a izdanu u vrijeme trajanja natječaja).

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Nova Gradiška, www.novagradiska.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno na web-stranici Grada Nova Gradiška, www.novagradiska.hr. – najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

– životopis,
– preslika domovnice,
– preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o radnom iskustvu (preslik  radne knjižice  ili elektronički zapis koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili  potvrdu izdanu od Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZNS-a, ne starije od 6 mjeseci,
– preslika ugovora o radu ili rješenja o prijemu, premještaju ili rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojima je kandidat obavljao navedene poslove) kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a.(izjavu nije potrebno ovjeravati)
– preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,

Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od  8 dana  od dana objave natječaja u Narodnim Novinama “18/2018” na adresu: Grad Nova Gradiška, Ured za gradsku samoupravu, 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu u upravna tijela Grada)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom  roku.

Grad Nova Gradiška pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Klasa: 112-01/18-01/01
Urbroj: 2178/15-05-1-18- 01
Nova Gradiška.  23.02.2018. godine

Grad Nova Gradiška