PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUČJU NOVE GRADIŠKE I OKOLNIH OPĆINA

 

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture izrađen je uz aktivno sudjelovanje i suradnju tijela jedinica lokalne samouprave. Projekt pridonosi stvaranju uvjeta za ispunjavanje ciljeva određenih  Strategijom  razvoja  širokopojasnog  pristupa  Republici Hrvatskoj  u  razdoblju  od 2016.  do  2020.  i  Okvirnim  programom  za  razvoj  infrastrukture  širokopojasnog  pristupa  u područjima  u  kojima  ne  postoji  dostatan  komercijalni  interes  za ulaganja  (ONP)  i  to  kroz  tri načela koja se u ovom dokumentu dodatno razrađuju:
– načelo uslužne i tehnološke neutralnosti,
-načelo neutralnosti mreže,
– načelo  uključivanja  širokopojasnog  pristupa  Internetu  unutar  opsega  univerzalnih
usluga,  ovisno  o  budućem  razvoju  mjerodavnog  regulatornog  okvira  EU,  a  nakon
prethodno provedene analize tržišta.
U projektu se načelom uslužne i tehnološke neutralnosti nastoji postići sljedeće:
-ne davati prednost u poticanju niti jedne određene vrste usluga i tehnologija,
-osigurati uvjete za uravnoteženi razvoj i izgradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa
temeljenog na načelu otvorenosti, ravnopravnosti i poštivanja zakonodavnog okvira,
– potaknuti ponudu i potražnju za uslugama koje će se pružati na temelju  infrastrukture
širokopojasnog pristupa,
– osigurati djelotvorno natjecanje u području elektroničkih komunikacija.
Svrha  ovog  dokumenta  jest  dati  okvire  i  definirati  pravila  i  odrednice  provođenja  projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa Internetu na području Nove Gradiške (Grad Nova Gradiška, te Općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje) sukladno pravilima državnih potpora za širokopojasne mreže.
Na  području  provedbe  projekta  izrađene  su  Studije  izvodljivosti razvoja  infrastrukture širokopojasnog pristupa za svaki pojedini JLS koji je uključen u projekt. Izrađena je također Studija izvodljivosti za cjelokupno područje provedbe projekta.
Na  temelju  nacrta  PRŠI-ja  provesti  će  se  postupak  javne  rasprave  u  kojem  će  se  svim zainteresiranim  stranama  predstaviti  projekt,  te  od  njih  pridobiti  sve  nedostajuće  podatke  i informacije potrebne za izradu konačne verzije PRŠI-ja, a koji poradi javne nedostupnosti nisu
mogli biti uključeni u njegov nact.

Poveznica na kompletan nacrt PRŠI-a

https://novagradiska.hr/download/127/sirokopojasni-internet-kolovoz/7278/2-nacrt-prsi-1.pdf