POZIV ZA TESTIRANJE – OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Nova Gradiška

   POZIV NA TESTIRANJE

 

Na temelju članaka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije raspisuje

 

 

OGLAS

 za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Nova Gradiška,

na radno mjesto:

 

 • Voditelj Odsjeka kontrole – jedan izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,  radi zamjene službenice na rodiljnom dopustu do njenog povratka na posao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima).

 2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera,
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku,
 • poznavanje rada na računalu.

 

3. Na oglas se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

4. Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli stručnu spremu tražene struke.

 

5. Što se podrazumijeva pod radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima utvrđeno je člankom 13. ZSN-a.

 

6. Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

 

7. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a

 

8. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

9. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na web stranicama Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr.

 

10. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljen na web-stranici Grada Nova Gradiška, www.novagradiska.hr – najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

11. Uz pisanu prijavu na oglas, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice,
 • preslik svjedodžbe ili diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrdu/uvjerenje izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu u izvorniku,
 • preslik potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koja je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog oglasa) u izvorniku,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Prijava na oglas sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona, mobilnog telefona i mail adresu ako je primjenjivo, naznaku da se radi o prijavi na predmetni oglas te vlastoručni potpis, uz koji se prilažu prilozi (isprave).

 

12. Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

13. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (preslik rješenja odnosno potvrde/uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda/uvjerenje HZZ) da je nezaposlena.

 

14. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u oglasu.

 

15. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

 

16. Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu : Grad Nova Gradiška, Upravni odjel za financije, 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: »Oglas za Voditelja Odsjeka kontrole«, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Nove Gradiške ili preporučenom pošiljkom.

 

17. Grad Nova Gradiška pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj oglas, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

18. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                                             

 v.d. PROČELNICA:

Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.

KLASA: 112-03/16-01/05

URBROJ: 2178/15-04-01-16-1

Nova Gradiška, 22.studeni 2016.

 

 


 

 

Opis poslova i podaci o plaći

 

OPIS POSLOVA:

 • prati propise iz područja financijske kontrole i revizije i propise iz područja ostalih upravnih odjela i službi Grada
 • kontrolira financijsko i računovodstveno poslovanje
 • kontrolira raspolaganje novčanim sredstvima Gradskog proračuna
 • obavlja unutarnju reviziju nakon obavljenih isplata u skladu sa propisima o unutarnjoj reviziji
 • obavlja poslove nadzora poslovanja proračunskih korisnika
 • provjerava opće akte Grada i njihovu usklađenost sa zakonskim propisima
 • poduzima mjere s ciljem uspostave, razvoja i provođenja sustava unutarnje financijske kontrole i revizije
 • izrađuje plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola i metodologiju za provođenje plana
 • izrađuje propisana izvješća iz područja financijske kontrole i revizije
 • predlaže mjere s ciljem poboljšanja efikasnosti rada i korištenja proačunskih sredstava
 • uspostavlja i organizira funkcioniranje gradske riznice
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

 

 

PODACI OPLAĆI:

Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Nova Gradiška i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,900 i osnovice za izračun plaće u visini od 3.070,52 kn bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovna bruto plaća iznosi: 8.904,08 kuna.

 


 

I. PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju uvjete oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

 

Područja testiranja i praktične provjere rada:

 • Poznavanje osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Područje osnova upravnog postupka
 • Poznavanje propisa iz područja financiranja lokalne samouprave
 • Praktična provjera poznavanja rada na računalu

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. Poznavanje osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15)
 • Statut Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 4/13)

 

 1. Područje osnova upravnog postupka:
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

 

 1. Poznavanje propisa iz područja financiranja lokalne samouprave:
 • Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)
 • Opći porezni zakon (NN 147/08, 15/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

 

 1. Poznavanje rada na računalu: od kandidata će se tražiti izrada praktičnog rada (zadanog dokumenta) na

                računalu u određenom vremenskom roku.

 

II. PRAVILA TESTIRANJA

– Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo da predoče odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti uručen pisani test. Pisani test sadrži 10 pitanja. Kandidati će imati 1 h  za pisanje testa. Odgovor na pojedino pitanje može vrijediti 0 ili 1 bod. Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su iz provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova (5 bodova). Nakon pisanog testa provest će se praktična provjera rada putem izrade zadanog dokumenta u određenom vremenskom roku, te se isti rad ocjenjuje bodovima od 1-10. Ocjena testova i praktičnog rada obavit će se odmah po dovršetku testiranja i provjere. Kandidati će biti zamoljeni da po zavšenom pisanom testiranju i provjeri pričekaju rezultate. S kandidatima koji su uspješno položili test (min 5 bodova) i praktičnu provjeru (min 5 bodova) provest će se intervju (razgovor) odmah nakon ocjene testa i praktične provjere. Na intervjuu (razgovoru) kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova ovisno o ocjeni Povjerenstva koje utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi.

– Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati  s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

 

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr, i oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška, u prizemlju na adresi Trg kralja Tomislava 1, najmanje 5 dana prije testiranja s imenima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje.