Poziv za dostavu ponuda za usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Ernesta Purgarića u Novoj Gradiški.

Dana 9. rujna 2021. godine, Naručitelj Grad Nova Gradiška, temeljem čl. 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Novogradiški glasnik ”, br. 5/18 i 1/19- ispravak) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Ernesta Purgarića u Novoj Gradiški.

Rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2021.g. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti ispod ove objave.

 

Poziv na javno prikupljanje ponuda, Puragrićeva-1

 

Projektni zadatak, Purgarićeva-1

 

PONUDBENI LIST, Purgarićeva. docx-1

 

Purgarićeva, obavijest, zapisnik