Potpisan ugovor o provedbi projekta „I naš grad razvrstava otpad“

                             

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Grad Nova Gradiška potpisao je ugovor o provedbi projekta „I naš grad razvrstava otpad“ br.  KK.06.3.1.07.0059 s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao Posredničkim tijelom razine 2. Ukupna vrijednost projekta je 382.964,00 kuna, od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 85 % (325.519,40 kuna), dok Grad Nova Gradiška osigurava 15 % sredstava (57.444,60 kuna). Projekt, prijavljen na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ je s provedbom započeo 11. rujna 2018., a trajat će 20 mjeseci.

Projektom „I naš grad razvrstava otpad“ doprinijet će se podizanju svijesti lokalnog stanovništva o potrebi održivog gospodarenja otpadom razvijajući pozitivne navike pravilnog postupanja s otpadom i prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo i to kroz provedbu 12 aktivnosti. Planirane aktivnosti bit će usmjerene informiranju građana o sprečavanju nastanka otpada i poticanja ponovne uporabe predmeta, u svrhu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te stimulaciji kućnog kompostiranja.