Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 2. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zona malog gospodarstva

odluka o započinjanju postupka ocjene