Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Nova Gradiška

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-06/18-01/09
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-1
Nova Gradiška, 13.2.2018. godine

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik“ broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Nova Gradiška donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača

javnih usluga Grada Nova Gradiška

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Nova Gradiška i imenuju njegovi članovi.

Članak 2.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se kao savjetodavno tijelo gradskih tijela koja uređuju i odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga.

Gradska tijela odluke iz svoje nadležnosti koja se odnose na uređivanje pružanja javnih usluga te na prava i obveze potrošača javnih usluga, donose nakon pribavljanog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Članak 3.

Savjet vrši svoje obveze sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim vezanim pravnim propisima.

Članak 4.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga sastoji se od tri člana te se za njegove članove na rok od 4 (četiri) godine imenuju:

  1. Danijel Dilman, dipl. iur., za predsjednika, kao predstavnik društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
  2. Anja Bašić, mag.iur, za člana, kao predstavnik Grada
  3. Predstavnik udruge za zaštitu potrošača, za člana

Članak 5.

Predstavnik udruge za zaštitu potrošača biti će posebnom odlukom imenovan nakon prispijeća prijedloga za imenovanjem od strane udruge za zaštitu potrošača.

Mandat člana kao predstavnika udruge za zaštitu potrošača  traje do isteka mandata ostalih članova iz čl. 4. ove Odluke neovisno o danu njihova imenovanja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu istekom dana objave na službenim stranicama Grada Nova Gradiška.

         Gradonačelnik
Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

Dostaviti:
Danijel Dilman, na adresu VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.;
Anja Bašić, ovdje;
Savjetovalište za potrošače, Ul. Hrvatske republike 19b, 31000  Osijek;
pismohrana ovdje