OBAVIJEST o podnošenju Zahtjeva o zauzimanju javnih površina povodom blagdana Svih svetih

               

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
KLASA: 363-05/18-02/02
URBROJ: 2178/15-05-01-18-1
Nova Gradiška, 9.10.2018.

O B A V I J E S T

 Grad Nova Gradiška obavještava zainteresirane da zahtjeve za zauzimanje javnih površina radi prigodne prodaje cvijeća i svijeća povodom blagdana Svih svetih mogu podnijeti u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove Grada Nova Gradiška (II kat, soba broj 56), od 15.10.2018. do 26.10.2018. godine u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.

         Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

  • 70,00 kn državnih biljega, prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi br. 1. i Tar. br. 2 (“Narodne novine”, broj 8/17),
  • Rješenje o upisu u obrtni registar ili obrtnicu,
  • Za pravne osobe:
    • Rješenje o upisu u registar trgovačkog suda,
    • Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih proizvođača (proizvodnja cvijeća) nadležnog Ureda državne uprave,
  • Potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Nova Gradiška o nepostojanju dugovanja prema Gradu Nova Gradiška,
  • Potvrde tvrtki u vlasništvu Grada (Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Eko Kong d.o.o., Odlagalište d.o.o.) o nepostojanju dugovanja prema istima.

Napomena:
Zahtjev uz koji nije priložena potrebna dokumentacija neće biti razmatran.

        v.d. PROČELNICE
Andrea Štengl, dipl.ing.arh.