Obavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli Ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu – privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Obavijest korisnicima kojima istječu ili su istekli Ugovori za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 

Poštovani !

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu uređuje se održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond. Grad Nova Gradiška poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za  Grad Novu Gradišku (˝Novogradiški glasnik˝, broj 5/19).

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 57/22 od 28.05.2022.), izvršene su korekcije važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18. i 98/19).

Članak 57. kojim je propisana mogućnost jedinice lokalne samouprave (Grad Nova Gradiška) da mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koji su u mirnom posjedu istog, na rok do dvije (2) godine odredbama navedene izmjene je brisan.

Slijedom navedenog obavještavamo dosadašnje korisnike zemljišta da ne postoji mogućnost produženja temeljem Ugovora o privremenom korištenju na rok od dvije godine obzirom na novi zakonski okvir.GOSPODARSKI PROGRAM – OBAVIJEST

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 57/22 od 28.05.2022.), izvršene su korekcije važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18. i 98/19).

Za ugovore o koncesiji, prioritetnoj koncesiji, zakupu i dugogodišnjem zakupu koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) koji sadrže odredbu o Gospodarskom programu kao sastavnom dijelu ugovora, a isti nije priložen uz ugovor, korisnici odnosno zakupnici dužni su u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona izraditi Gospodarski program sukladno odredbama važećeg ugovora i Zakona te isti dostaviti Gradu Nova Gradiška.

Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb odnosno Ministarstvo dužni su izraditi dodatak ugovoru.

Svi korisnici koji raspolažu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na temelju ugovora koji imaju Gospodarski program kao sastavni dio ugovora, a nisu u cijelosti proveli odnosno djelomično su proveli Gospodarski programa, dužni su Gospodarski program provesti u cijelosti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Napominjemo da je odredbama Zakona propisano da neostvarivanje ciljeva odnosno neprovođenje Gospodarskih programa koji čine sastavni dio ugovora jedan od razloga za raskid ugovora.

Odredbama Zakona propisano je također da je zakupnik/korisnik dužan Gradu dostaviti izvješće o ispunjavanju Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu. Grad može  za one zakupce/korisnike koji ne izvrše svoju obvezu odnosno ne dostave predmetno izvješće, zatražiti inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskog programa.