Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Nove Gradiške

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i
zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina
u vlasništvu Grada Nova Gradiška
KLASA: 320-02/18-01/01
Ur.broj: 2178/15-06-03/1-18-2
Nova Gradiška, 19.04.2018.

Na temelju članka 4.Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 5/02, 5/03 i 4/10) Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina  u vlasništvu grada Nova Gradiška  objavljuje

N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Nove Gradiške

 Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Nove Gradiške, i to:

Redni broj. k.č.br. zk.ul.br. POVRŠINA KATASTARSKA OPĆINA jedinična god. cijena kn/ha cijena godišnje zakupnine
1 3720/5 4329 0,0972 NOVA GRADIŠKA 1000 97,20
2 3720/9 4329 0,0533 NOVA GRADIŠKA 1000 53,30
3 3544/1 3880 0,3525 NOVA GRADIŠKA 1000 352,50
4 3544/3 3880 0,5941 NOVA GRADIŠKA 1000 594,10
5 3321 4881 0,9005 NOVA GRADIŠKA 1000 900,50
6 3322 4881 1,0336 NOVA GRADIŠKA 1000 1.033,60
7 3573 3880 0,8856 NOVA GRADIŠKA 1000 885,60
8 3581 3881 0,6560 NOVA GRADIŠKA 1000 656,00

 

Cijene  godišnje zakupnine u tablici iskazane su bez PDV, a isti će se uračunati u konačnu cijenu kod izdavanja godišnjih računa za zakup poljoprivrednog zemljišta.

 1. Zemljište se daje u zakup u faktički viđenom stanju i ne može se davati u podzakup. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vremenski period do 5 godina, Grad zadržava pravo raskida ugovora, za cijelu zakupljenu površinu ili njezin dio i prije isteka roka za zakup u slučaju privođenja zemljišta namjeni.
 2. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te pravne osobe koje su registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti koji nemaju dospjelih obveza prema Gradu Nova Gradiška, a za što su ponuditelji dužni dostaviti izjavu.
 3. Kriterij za odabir je najviše ponuđena cijena godišnje zakupnine. Dosadašnji zakupac koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu ima pravo prvozakupa pod uvjetom da prihvati najviše ponuđenu godišnju zakupninu.
 4. Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Nove Gradiške, zaključno sa 27.04.2018..
 5. Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

  GRAD NOVA GRADIŠKA
  POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
  ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
  U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA,
  SA NAZNAKOM
  “NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI

 6. S najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana zaključit će se Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
 7. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097, 035-366-095 ili u zgradi Gradske uprave, III kat, sobe 59 i 61.

Predsjednik povjerenstva
Zlatko Zebić dipl.iur.

 

DOSTAVITI

1.Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2.WEB stranica Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje