Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Nove Gradiške

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i
zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina
u vlasništvu Grada Nova Gradiška
KLASA: 320-02/18-01/01
Ur.broj: 2178/15-06-03/1-18-2
Nova Gradiška, 19.04.2018.

Na temelju članka 4.Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 5/02, 5/03 i 4/10) Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina  u vlasništvu grada Nova Gradiška  objavljuje

N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Nove Gradiške

 Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Nove Gradiške, i to:

Redni broj.k.č.br.zk.ul.br.POVRŠINAKATASTARSKA OPĆINAjedinična god. cijena kn/hacijena godišnje zakupnine
13720/543290,0972NOVA GRADIŠKA100097,20
23720/943290,0533NOVA GRADIŠKA100053,30
33544/138800,3525NOVA GRADIŠKA1000352,50
43544/338800,5941NOVA GRADIŠKA1000594,10
5332148810,9005NOVA GRADIŠKA1000900,50
6332248811,0336NOVA GRADIŠKA10001.033,60
7357338800,8856NOVA GRADIŠKA1000885,60
8358138810,6560NOVA GRADIŠKA1000656,00

 

Cijene  godišnje zakupnine u tablici iskazane su bez PDV, a isti će se uračunati u konačnu cijenu kod izdavanja godišnjih računa za zakup poljoprivrednog zemljišta.

 1. Zemljište se daje u zakup u faktički viđenom stanju i ne može se davati u podzakup. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na vremenski period do 5 godina, Grad zadržava pravo raskida ugovora, za cijelu zakupljenu površinu ili njezin dio i prije isteka roka za zakup u slučaju privođenja zemljišta namjeni.
 2. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te pravne osobe koje su registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti koji nemaju dospjelih obveza prema Gradu Nova Gradiška, a za što su ponuditelji dužni dostaviti izjavu.
 3. Kriterij za odabir je najviše ponuđena cijena godišnje zakupnine. Dosadašnji zakupac koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu ima pravo prvozakupa pod uvjetom da prihvati najviše ponuđenu godišnju zakupninu.
 4. Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Nove Gradiške, zaključno sa 27.04.2018..
 5. Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

  GRAD NOVA GRADIŠKA
  POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
  ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
  U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA,
  SA NAZNAKOM
  “NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI

 6. S najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana zaključit će se Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta.
 7. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097, 035-366-095 ili u zgradi Gradske uprave, III kat, sobe 59 i 61.

Predsjednik povjerenstva
Zlatko Zebić dipl.iur.

 

DOSTAVITI

1.Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2.WEB stranica Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje