NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝, broj: 81/15), članka 4, članka 12. stavak 1. i članka 13. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nova Gradiška (˝Novogradiški glasnik˝, broj 5/02,4/10) i  Zaključaka Gradonačelnika od 27.05.2019.  Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to:

  kč.br. Katastarska općina Zk.ul.br. Početna cijena kn
1. 2099/16* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
2. 2099/18* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
3. 2099/19* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
4. 2099/20* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
5. 2099/21* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
6. 2099/22* N.Gradiška 4290 385 57.750,00
7. 2099/23* N.Gradiška 4290 385 57.750,00
8. 3314/16 N.Gradiška 3986 633 63.300,00
9. 3314/17 N.Gradiška 3986 607 60.700,00
10. 3314/18 N.Gradiška 3986 616 61.600,00

*nemaju mogućnost priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

2. Predmet prodaje  je poslovni prostora u ulici Slavonskih graničara 3 u Novoj Gradiški, u prizemlju  zgrade izgrađene na kč.br.1849  upisanog u zk.ul.br. 5052 E-3  k.o. Nova Gradiška , u površini od 48,00m² po početnoj cijeni od 215.000,00 kn. Na predmetnoj nekretnini postoji  zabilježba spora na temelju rješenja broj Z-1508/12 od 22. studenog 2012

3. Predmet prodaje  je skladišni prostor u Ulici A. Stepinca 16/1 u Novoj Gradiški, u prizemlju  zgrade izgrađene na kč.br. 2238/1 upisan u zk.ul.br 3880  k.o. Nova Gradiška u izvanknjižnom vlasništvu Grada Nova Gradiška , u površini od 18,77 m² po početnoj cijeni od 15.700,00 kn

4. Rok za davanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Grada  www.novagradiska.hr odnosno od 31. svibnja do 14. lipnja 2019.godine., a nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Pravo davanja ponuda imaju sve fizičke osobe  državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Nova Gradiška

5. Sve nekretnine prodaju se prema postojećem faktičnom i posjedovnom stanju, te se omogućava uvid u zemljišta u svako doba dana, a za ostale nekretnine kao i za uvid u grafičke priloge  uz najavu na telefon 091-362-0106.

6. Ponudu treba dostaviti u standardnoj zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
• SA NAZNAKOM ˝ NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA˝

7. Uz ponudu je potrebno priložiti dokaz o uplati jamčevine općom uplatnicom u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine na žiro račun Proračuna Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003,  model 68 7757- OIB, a, ista će se najpovoljnijem ponuditelju uračunati u cijenu, dok se u slučaju odustanka gubi pravo povrata iste.

8. Cijene u.natječaju su izražene bez poreza, a porez na kupnju nekretnina i ostale troškove u svezi prijenosa istih snosi kupac. Ugovorom o kupnji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem odnosno kupcem uredit će se i obveza, oslobođenje ili prijenos obveze plaćanja PDV-a na iznos kupoprodaje, sukladno čl. 75. st. 3. točka c., odnosno čl. 40. stavak 1. točka j. i čl. 40. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14)

9. Za predmet kupoprodaje iz. Natječaja, uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o i zboru za oporezivanje sukladno čl 40. st. 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Svima ponuđačima dostaviti će se Odluka o izboru najboljeg ponuditelja, nakon čega je najbolji ponuditelj za nekretnine iz Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina i isplatiti kupoprodajnu cijenu

10. U koliko ponuđači za nekretnine iz točke 1.  ovoga Natječaja  ostvaruju prava temeljem  važeće Odluke o sufinanciranju kupoprodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Nova Gradiška mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Nova Gradiška  dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja dostaviti Zahtjev za sufinanciranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavane kriterija po istoj i to:

  • presliku osobne iskaznice za oba bračna druga
  • uvjerenje da niti jedan bračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću, stan ili građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske
  • uvjerenje o prebivalištu bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije ili uvjerenje o prebivalištu jednog od bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika drugog bračnog druga kojom iskazuje namjeru trajnog nastanjenja u stambenoj zgradi koja će se izgraditi na zemljištu iz ovoga Natječaja
  • rodne listove za svako dijete – u preslici
  • ugovor o dosadašnjem podstanarskom statusu – u preslici
  • dokaz da su podnositelji zahtjeva stanovali kod roditelja jednog od bračnih drugova – izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u kojoj su stanovali
  • dokaz o stručnoj spremi bračnih drugova – u preslici
  • vjenčani list ili dokaz o statusu izvanbračne zajednice-u preslici

11. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

12. Grad Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

13. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59, gdje se može izvršiti i uvid u položajni nacrt za sva zemljišta iz ovog natječaja.

KLASA: 940-01/19-01/05
URBROJ: 2178/15-04-03/1-19-02

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
         Zlatko Zebić, dipl.iur.

DOSTAVITI
1. Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2. WEB stranica Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje
– Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnina biti će objavljena na Radio postaji « Psunj» te u tjedniku «Posavska Hrvatska»