NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ˝ Narodne novine ˝, broj: 81/15), članka 4, članka 12. stavak 1. i članka 13. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nova Gradiška ( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 5/02,4/10 ) i Zaključaka Gradonačelnika od 13.03.2019. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to:

  kč.br. Katastarska općina Zk.ul.br. Početna cijena kn
1. 2099/16* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
2. 2099/17* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
3. 2099/18* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
4. 2099/19* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
5. 2099/20* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
6. 2099/21* N.Gradiška 4290 455 68.250,00
7. 2099/22* N.Gradiška 4290 385 57.750,00
8. 2099/23* N.Gradiška 4290 385 57.750,00
9. 3314/16 N.Gradiška 3986 633 63.300,00
10. 3314/17 N.Gradiška 3986 607 60.700,00
11. 3314/18 N.Gradiška 3986 616 61.600,00

*nemaju mogućnost priključenja na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

2. Predmet prodaje je građevinsko zemljište koje se sastoji od dijela kč.br. 3069 upisane u zk.ul.br.1232 k.o. Nova Gradiška u površini od 177m² i dijela kč.br.3082/5 upisane u zk.ul.br. 4329 k.o. Nova Gradiška u površini od 323m² u ukupnoj površini od 500 m² po početnoj cijeni od 75.000,00kn.
Kupac nekretnine iz ove točke dužan je nakon primitka Odluke o odabiru s Gradom zaključiti predugovor te u roku od 90 dana o svome trošku formirati katastarsku česticu u površini od 500 m² za koju će se zaključiti kupoprodajni ugovor.

3. Predmet prodaje je dio poslovnog prostora u Ulici Ivana Gundulića 15A u Novoj Gradiški, u prizemlju zgrade izgrađene na kč.br.2344/5 upisanog u zk.ul.br. 4374 E-2 k.o. Nova Gradiška , u površini od 26,05m² po početnoj cijeni od 115.000,00 kn.
Dosadašnji zakupnik predmetnog poslovnog prostora ima pravo prvokupa nekretnine iz prethodnog stavka uz uvjet prihvaćanja najveće ponuđene cijene. Budući kupac je dužan nakon primitka Odluke o odabiru s Gradom zaključiti predugovor te u roku od 30 dana od zaključivanja istoga, o svome trošku izraditi elaborat etažiranja kojima će se formirati posebni dio u površini od 26,05m² za koju će se zaključiti kupoprodajni ugovor.

4. Predmet prodaje je uredski prostor u Ulici prognaničko naselje 19A u Novoj Gradiški, u prizemlju zgrade izgrađene na kč.br.219/1 upisan u zk.ul.br.567 E-1 k.o. Kovačevac, u površini od 64,70m² po početnoj cijeni od 147.000,00 kn.

5. Predmet prodaje je skladišni prostor u Ulici A.Stepinca 16/1 u Novoj Gradiški, u prizemlju zgrade izgrađene na kč.br.2238/1 upisan u zk.ul.br3880 k.o. Nova Gradiška u izvanknjižnom vlasništvu Grada Nova Gradiška , u površini od 18,77m² po početnoj cijeni od 15.700,00 kn.

6. Rok za davanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Grada www.novagradiska.hr odnosno od 15. do 29. ožujka 2019.godine., a nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Pravo davanja ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Nova Gradiška.

7. Sva nekretnine prodaju se prema postojećem faktičnom i posjedovnom stanju, te se omogućava uvid u zemljišta u svako doba dana, a za ostale nekretnine kao i za uvid u grafičke priloge uz najavu na telefon 091-362-0106.

8. Ponudu treba dostaviti u standardnoj zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
• SA NAZNAKOM ˝ NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA˝

9. Uz ponudu je potrebno priložiti dokaz o uplati jamčevine općom uplatnicom u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine na žiro račun Proračuna Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003, model 68 7757- OIB, a, ista će se najpovoljnijem ponuditelju uračunati u cijenu, dok se u slučaju odustanka gubi pravo povrata iste.

10. Cijene u.natječaju su izražene bez poreza, a porez na kupnju nekretnina i ostale troškove u svezi prijenosa istih snosi kupac.
Ugovorom o kupnji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem odnosno kupcem uredit će se i
obveza, oslobođenje ili prijenos obveze plaćanja PDV-a na iznos kupoprodaje, sukladno čl.
75.st.3.točka c., odnosno čl. 40. stavak 1. točka j. i čl. 40. stavak 4. Zakona o porezu na
dodanu vrijednost ( NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14).

11. Za predmet kupoprodaje iz. Natječaja, uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o i zboru za oporezivanje sukladno čl 40. st.4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Svima ponuđačima dostaviti će se Odluka o izboru najboljeg ponuditelja, nakon čega je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 1.,4. i 5. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina i isplatiti kupoprodajnu cijenu , dok je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 2. i 3. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Predugovor o kupnji nekretnina.

12. U koliko ponuđači za nekretnine iz točke 1. i 2. ovoga Natječaja ostvaruju prava temeljem važeće Odluke o sufinanciranju kupoprodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Nova Gradiška mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Nova Gradiška dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja dostaviti Zahtjev za sufinanciranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavane kriterija po istoj i to:
– presliku osobne iskaznice za oba bračna druga
– uvjerenje da niti jedan bračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću, stan ili građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske
– uvjerenje o prebivalištu bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije ili uvjerenje o prebivalištu jednog od bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika drugog bračnog druga kojom iskazuje namjeru trajnog nastanjenja u stambenoj zgradi koja će se izgraditi na zemljištu iz ovoga Natječaja
– rodne listove za svako dijete – u preslici
– ugovor o dosadašnjem podstanarskom statusu – u preslici
– dokaz da su podnositelji zahtjeva stanovali kod roditelja jednog od bračnih drugova – izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u kojoj su stanovali
– dokaz o stručnoj spremi bračnih drugova – u preslici
– vjenčani list ili dokaz o statusu izvanbračne zajednice-u preslici

13. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

14. Grad Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

15. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59, gdje se može izvršiti i uvid u položajni nacrt za sva zemljišta iz ovog natječaja.

KLASA: 940-01/18-01/13
URBROJ: 2178/15-06-03/1-19-02

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

            Zlatko Zebić, dipl.iur.

DOSTAVITI
1. Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2. WEB stranica Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje
– Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnina biti će objavljena na Radio postaji « Psunj» te u tjedniku «Posavska Hrvatska»