NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ˝ Narodne novine ˝, broj: 81/15), članka 4, članka 12. stavak 1. i članka 13. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nova Gradiška ( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 5/02,4/10 ) i  Zaključaka Gradonačelnika od 26.09.2018.. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

 1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to: 
 kč.br.Katastarska općinaZk.ul.br.Početna cijena kn
1.2099/16N.Gradiška429045568.250,00
2.2099/17N.Gradiška429045568.250,00
3.2099/18N.Gradiška429045568.250,00
4.2099/19N.Gradiška429045568.250,00
5.2099/20N.Gradiška429045568.250,00
6.2099/21N.Gradiška429045568.250,00
7.2099/22N.Gradiška429038557.750,00
8.2099/23N.Gradiška429038557.750,00
9.3314/16N.Gradiška398663363.300,00
10.3314/17N.Gradiška398660760.700,00
11.3314/18N.Gradiška398661661.600,00
12.1845/2*N.Gradiška388019419.400,00

 *predmet prodaje je dvorište i zemljište ispod izgrađenih zgrada, Pravo prvokupa nekretnine iz točke 1. redak 12. ovoga Natječaja ima vlasnik zgrada  izgrađenih na kč.br1845/2 k.o.Nova Gradiška uz uvjet prihvaćanja najviše ponude, a svoje pravo dokazuju aktom legalnosti građevine ishođenim na svoje ime.

 1. Predmet prodaje je sjeverni dio kč.br. 1817 koji u naravi predstavlja « Dvorišnu zgradu s pripadajućim dijelom dvorišta» u  površini od 470m² upisane u zk.ul.br.5024 k.o. Nova Gradiška  po  početnoj cijeni od 95.700,00kn.
 1. Predmet prodaje je poljoprivredno zemljište označeno kao kč.br. 3690 « Livada u ulici I.G.Kovačića» u površini od 1238m² upisana u zk.ul.br. 4908 k.o. Nova Gradiška i  kč.br. 3691 « Livada u ulici I.G.Kovačića» u površini od 1320m² upisna u zk.ul.br.3881 k.o. Nova Gradiška  po ukupnoj  početnoj cijeni od 6.395,00 kn.
 1. Rok za davanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Grada www.novagradiska.hr odnosno od 28. rujna do 12.  listopada 2018.godine., a nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Pravo davanja ponuda imaju sve fizičke osobe  državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Nova Gradiška.
 1. Sva nekretnine prodaju se prema postojećem faktičnom i posjedovnom stanju, te se omogućava uvid u zemljišta u svako doba dana, a za nekretninu iz točke 2. uz najavu na telefon 091-362-0106. 
 1. Ponudu treba dostaviti u standardnoj  zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
SA NAZNAKOM ˝ NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA˝

 Uz ponudu je potrebno priložiti dokaz o uplati jamčevine općom uplatnicom u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine na žiro račun Proračuna Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003, model 68 7757- OIB, , ista će se najpovoljnijem ponuditelju uračunati u cijenu, dok se u slučaju odustanka gubi pravo povrata.

 1. Cijene u točki 1. i 2 .natječaja su izražene bez poreza, a porez na kupnju nekretnina i ostale troškove u svezi prijenosa istih snosi kupac. Ugovorom o kupnji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem odnosno kupcem uredit će se i obveza, oslobođenje ili prijenos obveze plaćanja PDV-a na iznos kupoprodaje, sukladno čl.75.st.3.točka c., odnosno čl. 40. stavak 1. točka j. i čl. 40. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( NN 73/1399/13148/13153/13143/14). Za predmet kupoprodaje iz točke 1. i 2. Natječaja, uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o i zboru za oporezivanje sukladno čl 40. st.4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 1. Svima ponuđačima dostaviti će se Odluka o izboru najboljeg ponuditelja, nakon čega je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 1. i 3. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina i isplatiti kupoprodajnu cijenu , dok je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 2. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Predugovor o kupnji nekretnina , a u roku od 90 dana od zaključivanja predugovora o svome trošku izvršiti parcelaciju kč.br.1817 k.o. Nova Gradiška sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne čestice Klasa: UP/I-350-05/17-05/000015 od 23.08.2018. kojom će se formirati katastarska čestica koja je predmet prodaje te zaključiti kupoprodajni Ugovor i isplatiti kupoprodajnu cijenu.
 1. U koliko ponuđači za nekretnine iz točke 1. ovoga Natječaja ostvaruju prava temeljem Odluke o sufinanciranju kupoprodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Nova Gradiška mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 03/17) dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja dostaviti Zahtjev za sufinanciranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija po istoj i to:
  • presliku osobne iskaznice za oba bračna druga
  • uvjerenje da niti jedan bračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću, stan ili građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske
  • uvjerenje o prebivalištu bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije ili uvjerenje o prebivalištu jednog od bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika drugog bračnog druga kojom iskazuje namjeru trajnog nastanjenja u stambenoj zgradi koja će se izgraditi na zemljištu iz ovoga Natječaja
  • rodne listove za svako dijete – u preslici
  • ugovor o dosadašnjem podstanarskom statusu – u preslici
  • dokaz da su podnositelji zahtjeva stanovali kod roditelja jednog od bračnih drugova – izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u kojoj su stanovali
  • dokaz o stručnoj spremi bilo kojega od bračnih drugova – u preslici
  • vjenčani list ili dokaz o statusu izvanbračne zajednice-u preslici 
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
 2. Grad Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 3. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59, gdje se može izvršiti i uvid u položajni nacrt za sva zemljišta iz ovog natječaja.

 KLASA: 940-01/18-01/08
URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-02
Nova Gradiška, 26.09.2018.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
 Zlatko Zebić dipl.iur. 

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2. WEB stranica Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje
Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnina biti će objavljena na Radio postaji « Psunj» te u tjedniku «Posavska Hrvatska»