NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ˝ Narodne novine ˝, broj: 81/15), članka 4, članka 12. stavak 1. i članka 13. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nova Gradiška ( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 5/02,4/10 ) i  Zaključka Gradonačelnika od 18.06.2018.. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška raspisuje

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

 

 1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to: 
  kč.br. Katastarska općina Zk.ul.br. Početna cijena kn
1. 2099/16 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
2. 2099/17 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
3. 2099/18 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
4. 2099/19 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
5. 2099/20 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
6. 2099/21 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
7. 2099/22 N.Gradiška 4290 385 57.750,00
8. 2099/23 N.Gradiška 4290 385 57.750,00
9. 3314/16 N.Gradiška 3986 633 63.300,00
10. 3314/17 N.Gradiška 3986 607 60.700,00
11. 3314/18 N.Gradiška 3986 616 61.600,00

 

 1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište označeno kao 512  « Igralište u selu» u površini od 7784 m² upisana u zk.ul.br.437  o. Prvča po početnoj cijeni od 389.200,00 kn.
  Predmetna nekretnina prodaje se  po povlaštenoj početnoj cijeni od 50kn/m² sukladno Zaključku Gradonačelnika KLASA: 940-01/18-01/05, URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-08 od 18.06.2017.,a na istu će se po zaključivanju kupoprodajnog ugovora, kao jamstvo za realizaciju investicijskog programa, upisati teret u korist Grad Nova Gradiška  u visini  razlike  povlaštene cijene i cijene utvrđene temeljem članka 2. stavak 2.  Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u Gradu Nova Gradiška( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 9/09,6/14 ,4/18) odnosno 50 kn/m².
 1. Rok za davanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Grada www.novagradiska.hr odnosno od 20.lipnja do 04. srpnja.2018., a nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Pravo davanja ponuda imaju sve fizičke osobe  državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Nova Gradiška.
 1. Sva nekretnine prodaju se prema postojećem faktičnom i posjedovnom stanju, te se omogućava uvid u zemljište u svako doba dana. 
 1. Ponudu treba dostaviti u standardnoj  zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
SA NAZNAKOM
˝ NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA˝

 

 1. Uz ponudu je potrebno priložiti dokaz o uplati jamčevine općom uplatnicom u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine na žiro račun Proračuna Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003, model 68 7757- OIB, , ista će se najpovoljnijem ponuditelju uračunati u cijenu, dok se u slučaju odustanka gubi pravo povrata.
 1. Cijene u točki 1. i 2 .natječaja su izražene bez poreza, a porez na kupnju nekretnina i ostale troškove u svezi prijenosa istih snosi kupac.
  Ugovorom o kupnji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem odnosno kupcem uredit će se i obveza, oslobođenje ili prijenos obveze plaćanja PDV-a na iznos kupoprodaje, sukladno čl.   75.st.3.točka c., odnosno čl. 40. stavak 1. točka j. i čl. 40. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( NN 73/1399/13148/13153/13143/14).
  Za predmet kupoprodaje iz točke 1. i 2. Natječaja, uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o i zboru za oporezivanje sukladno čl 40. st.4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 1. Svima ponuđačima dostaviti će se Odluka o izboru najboljeg ponuditelja, nakon čega je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 1. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina i isplatiti kupoprodajnu cijenu , dok je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 2. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina , a kupoprodajnu cijenu isplatiti u roku od 90 dana, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje i neće imati pravo na povrat jamčevine.
 1. U koliko ponuđači za nekretnine iz točke 1. ovoga Natječaja ostvaruju prava temeljem Odluke o sufinanciranju kupoprodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Nova Gradiška mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 03/17) dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja dostaviti Zahtjev za sufinanciranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavane kriterija po istoj i to:
  • presliku osobne iskaznice za oba bračna druga
  • uvjerenje da niti jedan bračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću, stan ili građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske
  • uvjerenje o prebivalištu bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije ili uvjerenje o prebivalištu jednog od bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika drugog bračnog druga kojom iskazuje namjeru trajnog nastanjenja u stambenoj zgradi koja će se izgraditi na zemljištu iz ovoga Natječaja
  • rodne listove za svako dijete – u preslici
  • ugovor o dosadašnjem podstanarskom statusu – u preslici
  • dokaz da su podnositelji zahtjeva stanovali kod roditelja jednog od bračnih drugova – izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u kojoj su stanovali
  • dokaz o stručnoj spremi bilo kojega od bračnih drugova – u preslici
  • vjenčani list ili dokaz o statusu izvanbračne zajednice-u preslici
 1. Nekretnina iz točke 2. natječaja namijenjena je za izgradnju objekata za obavljanje proizvodno-prerađivačkih djelatnosti i proizvodno-uslužnih djelatnosti.
  Ponuditelji za kupnju nekretnine iz točke 2. natječaja  dužni su uz ponudu priložiti: Izvod iz Sudskog registra ili obrtnicu; BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana; Financijsko izvješće za posljednje dvije godine poslovanja; potvrdu Grada o podmirenim obvezama prema Gradu; potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državi; sažetak investicijskog programa (s naglaskom na planiranu djelatnost, planiranu vrijednost ulaganja, planirane rokove početka i završetka ulaganja, te obim i dinamiku zapošljavanja). 
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
 1. Grad Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 1. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59, gdje se može izvršiti i uvid u položajni nacrt za sva zemljišta iz ovog natječaja.

KLASA: 940-01/18-01/05
URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-09
Nova Gradiška, 18.06.2018.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
           Zlatko Zebić dipl.iur. 

DOSTAVITI
1.Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2.WEB stranica Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje

 • Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnina biti će objavljena na Radio postaji « Psunj» te u tjedniku «Posavska Hrvatska»