Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( ˝ Narodne novine ˝, broj: 81/15), članka 4, članka 12. stavak 1. i članka 13. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Nova Gradiška ( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 5/02,4/10 ) i  Zaključka Gradonačelnika od 29.05.2018.. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška prikupljanjem pisanih ponuda

 

 1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to:

 

  kč.br. Katastarska općina Zk.ul.br. Početna cijena kn
1. 2099/16 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
2. 2099/17 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
3. 2099/18 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
4. 2099/19 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
5. 2099/20 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
6. 2099/21 N.Gradiška 4290 455 68.250,00
7. 2099/22 N.Gradiška 4290 385 57.750,00
8. 2099/23 N.Gradiška 4290 385 57.750,00
9. 3314/16 N.Gradiška 3986 633 63.300,00
10. 3314/17 N.Gradiška 3986 607 60.700,00
11. 3314/18 N.Gradiška 3986 616 61.600,00
12. 1780/18* N.Gradiška 4799 134 13.400,00

*predmet prodaje je dvorište i zemljište ispod izgrađene zgrade-garaže

 1. Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Industrijskom parku Nova Gradiška u vlasništvu Grada Nova Gradiška i to kč.br.888/7 «ORANICA- MRSAVA»  u površini 5250m² od  upisane u zk.ul.br. 505  o. Prvča po početnoj cijeni od 131.250,00 kn.

Predmetna nekretnina prodaje se  po povlaštenoj početnoj cijeni od 25kn/m² sukladno Zaključku Gradonačelnika Klasa: : 944-01/16-01/01, Ur.br. 2178/15-06-03/1-17-03 od 09.06.2017.,a na istu će se po zaključivanju kupoprodajnog ugovora, kao jamstvo za realizaciju investicijskog programa, upisati teret u korist Grad Nova Gradiška  u visini dvostruke razlike  povlaštene cijene i cijene utvrđene temeljem članka 2. stavak 2.  Odluke o cijeni građevinskog zemljišta u Gradu Nova Gradiška( ˝ Novogradiški glasnik ˝, broj 9/09,6/14 ) odnosno 24 kn/m².

 1. Pravo prvokupa nekretnine iz točke 1. redak 12. ovoga Natječaja imaju korisnici garaža izgrađenih na kč.br. 1780/18 k.o.Nova Gradiška uz uvjet prihvaćanja najviše ponude, a svoje pravo dokazuju aktom legalnosti građevine ishođenim na svoje ime.
 1. Rok za davanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj internet stranici Grada www.novagradiska.hr odnosno od 01. do 15. lipnja.2018., a nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Pravo davanja ponuda imaju sve fizičke osobe  državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe sa registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Nova Gradiška.
 1. Sva nekretnine prodaju se prema postojećem faktičnom i posjedovnom stanju, te se omogućava uvid u zemljište u svako doba dana. 
 1. Ponudu treba dostaviti u standardnoj  zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
– SA NAZNAKOM ˝
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA˝
 

 1. Uz ponudu je potrebno priložiti dokaz o uplati jamčevine općom uplatnicom u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine na žiro račun Proračuna Grada Nova Gradiška IBAN 6623600001828400003, model 68 7757- OIB, ista će se najpovoljnijem ponuditelju uračunati u cijenu, dok se u slučaju odustanka gubi pravo povrata.
 1. Cijene u točki 1. i 2 .natječaja su izražene bez poreza, a porez na kupnju nekretnina i ostale troškove u svezi prijenosa istih snosi kupac.
  Ugovorom o kupnji nekretnine s najpovoljnijim ponuditeljem odnosno kupcem uredit će se i obveza, oslobođenje ili prijenos obveze plaćanja PDV-a na iznos kupoprodaje, sukladno čl. 75. st. 3. točka c., odnosno čl. 40. stavak 1. točka j. i čl. 40. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/1399/13148/13153/13143/14).
  Za predmet kupoprodaje iz točke 1. i 2. Natječaja, uz ponudu, ponuđač je dužan dostaviti izjavu o i zboru za oporezivanje sukladno čl 40. st.4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 1. Svima ponuđačima dostaviti će se Odluka o izboru najboljeg ponuditelja, nakon čega je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 1. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina i isplatiti kupoprodajnu cijenu , dok je najbolji ponuditelj za nekretnine iz točke 2. Natječaja dužan u roku od 30 dana od primitka iste zaključiti Ugovor o kupnji nekretnina , a kupoprodajnu cijenu isplatiti u roku od 90 dana, u protivnom smatrat će se da je odustao od kupnje i neće imati pravo na povrat jamčevine.
 1. U koliko ponuđači za nekretnine iz točke 1. ovoga Natječaja ostvaruju prava temeljem Odluke o sufinanciranju kupoprodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Nova Gradiška mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području Grada Nova Gradiška (Novogradiški glasnik 03/17) dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o izboru najboljeg ponuditelja dostaviti Zahtjev za sufinanciranje te dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavane kriterija po istoj i to:
  • presliku osobne iskaznice za oba bračna druga
  • uvjerenje da niti jedan bračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću, stan ili građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske
  • uvjerenje o prebivalištu bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije ili uvjerenje o prebivalištu jednog od bračnih drugova kojim dokazuje prebivalište na području Brodsko-posavske županije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika drugog bračnog druga kojom iskazuje namjeru trajnog nastanjenja u stambenoj zgradi koja će se izgraditi na zemljištu iz ovoga Natječaja
  • rodne listove za svako dijete – u preslici
  • ugovor o dosadašnjem podstanarskom statusu – u preslici
  • dokaz da su podnositelji zahtjeva stanovali kod roditelja jednog od bračnih drugova – izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u kojoj su stanovali
  • dokaz o stručnoj spremi bilo kojega od bračnih drugova – u preslici
  • vjenčani list ili dokaz o statusu izvanbračne zajednice-u preslici
 1. Nekretnina iz točke 2. natječaja namijenjena je za izgradnju objekata za obavljanje proizvodno-prerađivačkih djelatnosti i proizvodno-uslužnih djelatnosti. Ponuditelji za kupnju nekretnine iz točke 2. natječaja  dužni su uz ponudu priložiti: Izvod iz Sudskog registra ili obrtnicu; BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana; Financijsko izvješće za posljednje dvije godine poslovanja; potvrdu Grada o podmirenim obvezama prema Gradu; potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državi; sažetak investicijskog programa (s naglaskom na planiranu djelatnost, planiranu vrijednost ulaganja, planirane rokove početka i završetka ulaganja, te obim i dinamiku zapošljavanja). 
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
 1. Grad Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 1. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 035-366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59, gdje se može izvršiti i uvid u položajni nacrt za sva zemljišta iz ovog natječaja.

 KLASA: 940-01/18-01/05
URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-02
Nova Gradiška, 28.05.2018.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Zlatko Zebić dipl.iur. 

DOSTAVITI
1.Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2.WEB stranica Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr
Pismohrana-ovdje

 • Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju nekretnina biti će objavljena na Radio postaji « Psunj» te u tjedniku «Posavska Hrvatska»