Natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i
zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina
u vlasništvu Grada Nova Gradiška

KLASA: 372-03/18-01/02
URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-3
Nova Gradiška, 22.05. 2018.

Na temelju članka 5,6,7,8,9 i 10. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, broj 07/13) i  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, br. 01/14,5/17) i Zaključka  gradonačelnika KLASA: 372-03/18-01/02, URBROJ: 2178/15-06-03/1-18-2 od  22.05. 2018. Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje i zakupa poslovnih prostora, stanova i nekretnina u vlasništvu Grada Nova Gradiška, raspisuje

N A T J E Č A J
o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja
pisanih ponuda

I          PREDMET NATJEČAJA

Br. LOKACIJA  NAMJENA ZONA POVRŠINA Početna cijena
mjesečne zakupnine
1. Ulica Slavonskih graničara 7
(poslovni prostor u prizemlju)
Ugostiteljstvo,  ostalo* I 57,74 m² 1.732,20 kn
2. Trg kralja Tomislava 5
(poslovni prostor na I katu)
udruge I 17,39 m² 100,17 kn

Cijene  mjesečne zakupnine u tablici iskazane su bez PDV, a isti će se uračunati u konačnu cijenu kod izdavanja mjesečnih računa za zakup poslovnog prostora.
*u predmetnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti osim onih navedenih u članku 14,stavak 1. alineja 5. (Banke, osiguranja, igre na sreću, otkup plemenitih metala, agencije, odvjetnici, javni bilježnici)

II         OPĆI UVJETI

 1. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati u poslovnom prostoru.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme  u stanju u kakvom se trenutno nalazi, a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svome trošku.
 3. Natjecatelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u
  iznosu trostruke  početne zakupnine na žiro račun Grada Nova Gradiška
  IBAN 6623600001828400003 poziv na broj 68-7722-OIB
  Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti.
 1. Pisane ponude prikupljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na službenoj internet stranici Grada  www.novagradiska.hr , odnosno od 23.05. 2018.  zaključno s 30.05. 2018. , a iste će se otvarati u zgradi gradske uprave II kat soba broj 46, 05.06. 2018. u 11.00 sati. ( U koliko dođe do promjene termina otvaranja ponuda, obavijest o promjeni termina biti će objavljen na službenoj internet stranici Grada)
 2. Pisane ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima, te ponuđenom visinom zakupnine  treba dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu:

GRAD NOVA GRADIŠKA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE I
ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA, STANOVA I NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU GRADA NOVA GRADIŠKA
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška

SA NAZNAKOM

                        “NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”

Pisana  ponuda mora sadržavati:

 • prijavu za natječaj s imenom i prezimenom ponuditelja, OIB, prebivalište, broj tekućeg ili žiro računa za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke sa sjedištem, OIB, broj računa za pravne osobe,
 • presliku osobne iskaznice ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar,
 • ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
 • dokaz uplate jamčevine,
 • izjavu ponuditelja kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Gradu Novoj Gradiški, te Uvjerenje nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, odnosno odobrenje odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja,
 • kratki opis planirane djelatnosti.

            Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće biti razmatrane. 

 1. Najpovoljnijem ponuđaču, određenom temeljem članka 10. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nova Gradiška (“Novogradiški glasnik”, br. 07/13.), dostaviti će se Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja o zakupu poslovnog prostora, nakon čega je isti  u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti Odluke dužan zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Gradom Nova Gradiška sukladno odredbama  navedene Odluke. U  protivnom  smatrat će se da je odustao od zakupa,  prostor će se ponuditi slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, a uplaćena jamčevina se ne vraća.
  Položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.  Prije potpisivanja ugovora najbolji ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu polugodišnje cijene ugovorene zakupnine.
  Zakupodavac zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude, odnosno poništenja natječaja ili jednog njegovog dijela  bez obveze davanja obrazloženja tog  postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 1. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja temeljem ove Odluke, te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 2. Grad Nova Gradiška će u roku od 30 dana od pravomoćnosti Odluke iz točke 6. ovoga Natječaja, prije zaključivanja ugovora pribaviti energetski certifikat za poslovni prostor za koji će se zaključiti Ugovor o zakupu.
 3. Za sve potrebne informacije kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora potrebno kontaktirati na telefon broj 035/ 366-097 ili u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, III kat, soba 59.

Predsjednik povjerenstva
Zlatko Zebić dipl.iur.

DOSTAVITI
1. Oglasna ploča Gradske uprave Grada Nova Gradiška
2. WEB stranica Grada Nova Gradiška  www.novagradiska.hr
3. Pismohrana-ovdje
Obavijest o raspisanom natječaju za zakup poslovnih prostora biti će objavljena na Radio postaji  «Psunj».