JAVNI poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” br. 86/08) Grad Nova Gradiška objavljuje

JAVNI POZIV
Za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška

 u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom  u:

Uredu za gradsku samoupravu  Grada (Gradska služba)

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ – 1 polaznik/polaznica –  magistar struke ili stručni specijalist organizacije i menagmenta ili magistar struke ekonomije, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete da:

 1. a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavane sa visokom stručnom spremom;
 2. b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
 3. c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
 4. d) da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a

 

Pored navedenih uvjeta, osoba treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17), i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više  od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Popis prijavljenih kandidata Grad dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva , Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.
Popis osoba koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Grada Nova Gradiška (www.novagradiska.hr)  najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru donosi gradonačelnik Grada Nova Gradiška.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslana samo izabranom kandidatu/tkinji.

S izabranim kandidatom(kinjom zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovorenih strana.

Izabrani kandidat/kinja  nema status službenika, nije u radnom odnosu i prima naknadu za svoj rad  koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Nova Gradiška.

 

U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • kratki životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • potvrdu o tome da nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u stečenoj kvalifikaciji (preslik radne knjižice  ili elektronički zapis ili potvrda koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana (ne starija od 8 dana)
 • dokaz o znanju stranog jezika za radno mjesto za koje je znanje stranog jezika stručni uvjet i to neovjerenu presliku indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili neovjerenu presliku potvrde škole stranih jezika i
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva, dostavljaju se u roku od   8 dana od objave Javnog poziva na adresu:  Grad Nova Gradiška , Ured za gradsku samoupravu, 35 400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, sa naznakom “Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

   GRADONAČELNIK
Vinko Grgić,dipl.ing.arh.

KLASA:112-07/18-01/01
URBROJ:2178/15-01-18-01
Nova Gradiška, 18.09.2018.