JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Nove Gradiške

KLASA: 021 – 05/18 – 08/01
URBROJ: 2178/15-02-18-1
Nova Gradiška, 2. listopad 2018.

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Nove Gradiške – pročišćeni tekst («Novogradiški glasnik», broj 8/09), Gradonačelnik Grada Nove Gradiške objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Nove Gradiške

I

            U prigodi Dana grada Nove Gradiške – 8. prosinca, Grad Nova Gradiška dodjeljuje javna priznanja za izniman doprinos i istaknuta postignuće na području gospodarstvenog i javnog života, a od osobitog značaja za razvitak grada Nove Gradiške, promicanje njegovih vrijednosti, položaja i ugleda u zemlji i svijetu.

Javna priznanja grada Nove Gradiške su:

– Povelja počasnoga građanina grada Nove Gradiške,

– Nagrada grada Nove Gradiške,

– Grb grada Nove Gradiške,

– Medalja grada Nove Gradiške.

II

            POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA NOVE GRADIŠKE dodjeljuje se samo izuzetno za dostignuća od najvećeg značaja i dugogodišnji predani rad i djelovanje.

Počasnim građaninom grada Nove Gradiške može se proglasiti osoba osobito zaslužna za stvaranje i promicanje vrijednosti, položaja i ugleda grada Nove Gradiške, dugogodišnju suradnju i potporu na unapređivanju potreba grada i građana, te izniman doprinos razvoju grada ili pojedinih njegovih djelatnosti i institucija.

Počasnim građaninom grada Nove Gradiške može se proglasiti i građanin druge države za međunarodnu kontinuiranu suradnju ili potporu kojima se ostvaruju trajni rezultati za dobrobit grada i građana, te promicanje vrijednosti koje doprinose stvaranju ugleda Nove Gradiške i Republike Hrvatske u svijetu.

NAGRADA GRADA NOVE GRADIŠKE dodjeljuje se za sveukupni dugogodišnji stvaralački rad ili javno djelovanje na području znanosti, umjetnosti, gospodarstva, humanitarnih, društvenih i drugih javnih djelatnosti, odnosno za iznimno ostvarenje koje je značajan doprinos razvitku određene djelatnosti i predstavlja trajno dobro od značaja za grad Novu Gradišku ili Republiku Hrvatsku.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna, a izuzetno do dvije nagrade.

GRB GRADA NOVE GRADIŠKE dodjeljuje se građanima Nove Gradiške i pojedincima koji su svojim rođenjem, životom ili djelom vezani za Novu Gradišku, gospodarskim subjektima, ustanovama, vjerskim organizacijama, udrugama i drugim pravnim osobama koje rade na području grada za značajne obljetnice i jubileje, kao i fizičkim i pravnim osobama iz zemlje i inozemstva koje su posebice pridonijele boljitku grada Nove Gradiške i njegovom ugledu u zemlji ili svijetu.

Godišnje se može dodijeliti do tri javna priznanja Grb grada Nova Gradiška.

MEDALJA GRADA NOVE GRADIŠKE se dodjeljuje pojedincima, društvima i udrugama za značajan doprinos u osiguravanju uvjeta za razvoj gospodarskih, komunalnih i drugih djelatnosti od značaja za područje grada Nove Gradiške, istaknute rezultate i pregnuća u očuvanju okoliša, kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, iznimne rezultate u športskim, kulturnim, umjetničkim manifestacijama i natjecanjima, za osobito zalaganje u unapređivanju rada udruga Domovinskog rata, humanitarnih i drugih udruga, za skrb o bolesnima, pružanje humanitarne pomoći te za zalaganje kojim je spriječena ili otklonjena pojava opasna po život, zdravlje i materijalna dobra ljudi.

Godišnje se može dodijeliti do sedam javnih priznanja Medalja grada Nove Gradiške.

 III

            Prijedlog za proglašenje Počasnog građanina grada Nove Gradiške mogu dati članovi Gradskog vijeća, klubovi članova Gradskog vijeća, radna tijela Vijeća i Gradonačelnik.

Prijedlog za dodjelu ostalih javnih priznanja mogu dati i građani, fizičke i pravne osobe, udruge, ustanove i političke stranke.

IV

            Prijedlog za dodjelu javnog priznanja grada Nove Gradiške podnosi se isključivo u pisanoj formi, a mora sadržavati:

– podatke o podnositelju zahtjeva,

– životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja, te

– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike, pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljske rezultate i drugo).

V

            Prijedlozi s obrazloženjem i dokumentacijom iz točke IV ovog Poziva podnose se ODBORU ZA JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE GRADA NOVE GRADIŠKE, Trg kralja Tomislava 1., zaključno 10. studenog 2018.

VI

            Prijedlozi prispjeli nakon proteka roka za podnošenje ili bez potpisa predlagatelja neće se uzimati u obzir za odlučivanje.

 

   GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl.ing.arh.