JAVNI POZIV za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu Grada Nova Gradiška za 2019. godinu, a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15) i na temelju članka 5. Pravilnika Grada Nova Gradiška o financiranju i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Novogradiški glasnik”, broj 4/15. i 1/16.) Gradonačelnik Grada Nove Gradiške objavljuje

JAVNI POZIV
za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019. godini

I.

Grad Nova Gradiška sufinancirat će u 2019. godini projekte udruga u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, zdravstvena skrb i skrb za obitelj i djecu i domovinski rat.
Udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu mogu se javiti za financijsku podršku za projekte, manifestacije i aktivnosti koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog poziva.

II.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za slijedeća prioritetna područja:

1. KULTURA

2. ZDRAVSTVENA SKRB I SKRB Z4 OBITELJ I DJECU

02.01. SOCIJALNA SAMOPOSLUGA

3. DOMOVINSKI RAT

III.

Udruge mogu prijaviti projekte koje pridonose razvoju prioritetnog područja, kako slijedi:
1. KULTURA
Projekti udruga koji se odnose na podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštvo kroz glazbenu i plesnu djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne i prirodne baštine, očuvanje tradicijskih vrijednosti i običaja našeg kraja, kao i razne aktivnosti (manifestacije koje se provode s ciljem unaprjeđenja kulturne i turističke ponude ostvarene kroz međugradsku, međužupanijsku kulturnu suradnju.
2. ZDRAVSTVENA SKRB I SKRB ZA OBITELJ I DJECU
Projekti udruga koji promiču kvalitetu društvenog života osobama s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu, prevencija socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvalitete života, zaštita obitelji i braka te druge aktivnosti.

02.01. SOCIJALNA SAMOPOSLUGA
Projekt pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade u hrani i kućnim potrepštinama.
3. DOMOVINSKI RAT
Projekti udruga koji obuhvaćaju očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa hrvatskih branitelja, te pružanje pomoći, obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije b-oz integracije u radne procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

IV.

Ukupni iznos planiranih sredstava za pojedino područje iznosi:
1. KULTURA
Najmanji iznos odobrenih novčanih sredstava po jednom prijavljenom projektu udruge može iznositi 500,00 kuna. Svaka udruga može podnijeti jednu do najviše pet projekata. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za ovo programsko područje iznosi 230.000,00 kuna.
2. ZDRAVSTVENA SKRB I SKRB ZA OBITELJ I DJECU
Najmanji iznos odobrenih novčanih sredstava po jednom prijavljenom projektu udruge može iznositi 500,00 kuna. Svaka udruga može prijaviti jednu do najviše pet projekata. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za ovo programsko područje iznosi 105.000,00 kuna.
02.01. SOCIJALNA SAMOPOSLUGA
Iznos odobrenih novčanih sredstava za prijavljeni projekt udruge može iznositi 28.000,00 kuna za jedan prijavljeni projekt. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za ovo programsko područje iznosi 28.000,00 kuna.
3. DOMOVINSKI RAT
Najmanji iznos odobrenih novčanih sredstava po jednom prijavljenom projektu udruge može iznositi 500,00 kuna. Svaka udruga može prijaviti jednu do najviše pet projekata. Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za ovo programsko područje iznosi 141.400,00 kuna.

V.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

• su upisani u odgovarajući Registar;
• su registrirani kao udruge na području grada Nova Gradiška čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva)
• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
• projekt koji je predmetom prijave na javni poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog poziva;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada po prethodno preuzetim ugovornim obvezama (dostavili izvješće Gradu Nova Gradiška o utrošku sredstava doznačenih od Grada Nova Gradiška za 2018. godinu na propisanim obrascima)
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
• općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
• imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, vlastita sredstva i dr.)

VI.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na mrežnoj stranici Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja,

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – “OPISNI OBRAZAC PRIJAVE“
– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN”
– Ispunjen obrazac – “IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA,,
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA,,
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU,, (ukoliko je primjenjivo)

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

1. Izvadak o upisu u Registar udruga ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
2. Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (može otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
3. Preslika statuta prijavitelja
4. Preslika evidencije članova udruge (može u elektronskom obliku)
5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja (preslika)
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave Javnog poziva (može se dostaviti najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju projekta)
7. Financijski izvještaj udruge i to:
– za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu (ako je primjenjivo)
– za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (ako je primjenjivo)
8. Izvješće Gradu Nova Gradiška o utrošku sredstava doznačenih od Grada Nova Gradiška za 2018. godim na propisanim obrascima, ukoliko nije dostavljeno Gradu do objave ovog poziva.

9. Dokaz o sufinanciranju projekta iz drugih izvora ukoliko je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa – preslika odluke/ugovora o sufinanciranju).

VII.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku “JAVNI POZIV za financiranje projekata udruga Grada Nova Gradiška u 2019.
godini – NE OTVARATI”
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada, uz napomenu (naziv Natječaja),
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Nova Gradiška, Ured za gradsku samoupravu, Odsjek za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška.

VIII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će nadležno Povjerenstvo. Nakon toga te sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrati i sadržajno vrednovati i ocjenjivati.
Programi se vrednuju temeljem baterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelje.

IX.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 8. 2. 2019. godine

X.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

XI.

S prijaviteljima za čije projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o financijskoj potpori projektu iz Proračuna Grada Nova Gradiška za 2019. godinu.
Prijavitelji čiji projekti nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji projekti nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

KLASA: 023-08/18-01/31
URBR0J:2178/15-02-19-2
Nova Gradiška, 8.1.2019.

     GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl. ing. arh.


docx

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Size: 42.79 KB
Hits: 272
Date added: 29-01-2019
docx

OPISNI OBRAZAC PRIJAVE

Size: 28.68 KB
Hits: 297
Date added: 29-01-2019
docx

JAVNI POZIV 2019

Size: 22.83 KB
Hits: 274
Date added: 29-01-2019
docx

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA

Size: 14.89 KB
Hits: 283
Date added: 29-01-2019
docx

IZJAVA O PARTNERSTVU

Size: 14.11 KB
Hits: 292
Date added: 29-01-2019
docx

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Size: 19.13 KB
Hits: 303
Date added: 29-01-2019
docx

Godišnji-plan-raspisivanja-natječaja-za-2019 Grada Nova Gradiška

Size: 18.98 KB
Hits: 280
Date added: 29-01-2019
xlsx

FINANCIJSKI PLAN

Size: 39.55 KB
Hits: 217
Date added: 29-01-2019