JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

Na temelju članka 60. st. 1., Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila

I. Predmet prodaje

Vlasnik vozila: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, OIB: 08658615403
Vrsta vozila: M1 osobni automobil
Marka i tip vozila: Volkswagen Passat
Model vozila: 2,0 TDI DSG
Snaga motora: 103 Kw
Boja vozila: crna s efektom
Broj šasije: WVWZZZ3CZ8P008211
Država proizvodnje: Njemačka
Godina proizvodnje: 2007.
Datum prve registracije: 24.07.2007.
Broj prijeđenih kilometara: 249400 km
Valjanost registracije: registriran
Početna cijena: 32.000,00 kn

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 3.200,00 kn u korist žiro-računa Grada Nova Gradiška IBAN HR66 2360 0001 8284 0000 3 na ime ”jamčevina za vozilo” s pozivom na broj HR68 7757-OIB ponuditelja. Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.
Prodaja se obavlja po načelu ”viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

III. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:
– naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja;
– presliku osobne iskaznice, odnosno izvatka iz sudskog registra;
– dokaz o plaćenoj jamčevini;
– broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane;
– ponuđena kupoprodajna cijena,
– kontakt telefon.

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

IV. Rok za dostavu ponude i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila”, na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, poštanskim putem ili osobno u pisarnicu Grada.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave ovog natječaja na www.novagradiska.hr i oglasne ploče Grada.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se 05.02.2018. godine u zgradi gradske uprave Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, (Mala vijećnica –soba 52)., s početkom u 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo imenovano posebnom odlukom od strane Gradonačelnika.

V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu, višu od početne cijene. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati slijedećem rangiranom ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja.

VI. Ostalo

Ovaj Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška i službenoj internetskoj stranici Grada Nova Gradiška – www.novagradiska.hr

Za sve informacije i pregled vozila zainteresirani subjekti se mogu obratiti kontakt osobi – Milan Tomljanović, na 0913620103

Prodavatelj zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja bez iznošenja posebnog obrazloženja.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-1
Nova Gradiška. 15.1.2018.

             Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

 


Na temelju članka 60. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), sukladno čl. 4 st. 5. Javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljenog dana 16.01.2018. godine, Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za provedbu
JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju službenog vozila

I.

Dana 16.1.2018. objavljen je Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda za kupnju vozila Volkswagen Passat, u vlasništvu Grada Nova Gradiška (dalje : Javni natječaj)

Sukladno čl. 4. st. 5. Javnog natječaja, postupak provedbe provodi Povjerenstvo koje posebnim aktom imenuje Gradonačelnik, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

II.

U povjerenstvo iz prethodnog članka ove odluke imenuju se:

1. Darko Jugović, za predsjednika
2. Milan Tomljanović, za člana
3. Goran Tomljanović, za člana

III.

Zadaća povjerenstva je provesti postupak otvaranja ponuda, ocijeniti prihvatljivost i kvalitetu dostavljenih ponuda i utvrditi prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja te o postupku otvaranja ponuda sačiniti  zapisnik kojim se utvrđuje urednost, pravodobnost i potpunost ponude.

Prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja povjerenstvo je dužno bez odgađanja dostaviti Gradonačelniku radi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na www.novagradiska.hr i oglasnoj ploči Grada.

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15-03-02/7-18-2
Nova Gradiška. 16.01.2018.

          Gradonačelnik
v.r. Vinko Grgić, dipl. arh.


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja