Javni natječaj za prijam u službu u Ured grada Grada Nova Gradiška na radno mjesto

Na temelju odredbi članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11. 4/18. – u nastavku teksta: ZSN), V.d. tajnika Ureda grada Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Ured grada Grada Nova Gradiška
na radno mjesto:

samostalni upravni referent za pravna pitanja – jedan (1) izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima.

2. Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit ili polaganje u zakonskom roku

3. Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

4. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

5. Natjecati se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

6. Što se podrazumijeva pod radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima utvrđeno je člankom 13. ZSN-a.

7. Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli stručnu spremu tražene struke.

8. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, a koji će o ispunjavanju uvjeta biti obaviješteni putem mail adrese, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem te ako zadovolje na istom i putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

9. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći biti će objavljeni na web stranici Grada Nova Gradiška www.novagradiska.hr

10. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na www.novagradiska.hr. Mjesto i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljen na web stranici www.novagradiska.hr te na oglasnoj ploči Grada Nova Gradiška i to najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

11. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti (potvrda/uvjerenje HZZ-a).

12. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,
– preslik domovnice,
– preslik svjedodžbe ili diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje/potvrda(elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinske osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) kao dokaz o radnom stažu (preslika ili izvornik),
– dokaz o poslovima koje je kandidat obavljao u smislu točke 6. ovog natječaja i to u obliku preslike ugovora o radu ili rješenja o rasporedu na radno mjesto koji sadrži opis poslova koje je kandidat obavljao ili ovjerena potvrda poslodavca s opisom poslova,
– preslik potvrde / uvjerenja o položenom državom stručnom ispitu za kandidate koji imaju položen ispit,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik),
– pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

13. Prijava na natječaj sadrži i: ime , prezime te adresu kandidata, broj telefona i mail adresu, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis uz priloge (isprave) iz točke 12.

14. Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

15. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u natječaju.

16. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. ZSN-a. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

17. Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, s naznakom: “Natječaj za samostalnog upravnog referenta za pravna pitanja , “ne otvarati”.

18. Grad nova Gradiška pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

19. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

20. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Nova Gradiška
    v.r. Ured Grada
        V.d. tajnika
Zlatko Zebić, dipl. iur.

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2178/15-03-19-01
Nova Gradiška, 14. svibanj 2019. god.