Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš građevina za uzgoj svinja, te bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima – ŠIRJAN d.o.o., Nova Gradiška

obavijest o početku javne rasprave SUO Širjan-2