Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o kom.doprinosu