„I naš Grad razvrstava otpad“

„I naš Grad razvrstava otpad“

Naziv je projekta o održivom gospodarenju otpadom, a predstavljen je 19. ožujka na Uvodnoj konferenciji u Gradsoj vijećnici. Predstavili su ga gradonačelnik Vinko Grgić, njegova zamjenica Ivana Trupina i Marijan Furić, direktor tvrtke Odlagalište d.o.o.

S poslovima i aktivnostima o održivom gospodarenju otpadom Grad je započeo prije 2 godine sanacijom komunalnog otpada i taj posao je bio vrijedan oko 4. milijuna kuna.Mnogi gradovi su tek u početnim fazama, a Grad NG je u ovim aktivnostima već odmaknuo kako realizacijom tako i projektima.

U zadnjih 10 godina bacanjem velikih količina komunalnog otpada među kojima su i iskoristivi materijali u RH bacilo se stakla, plastike, papira, metala, dakle sirovina, vrijednih preko 5 milijardi kuna. A od  2005. godine do 2012. na sanaciju odlagališta izdvajalo se tek 2 milijarde kuna.

Prosjek količine otpada koji svaki građanin proizvede u godini dana iznosi 382 kg, prema podacima za 2014. godinu, odnosno dnevno 1,04 kg otpada.

Kod nas u Novoj Gradiški stanje je puno bolje od prosjeka Hrvatske jer prema podacima za 2018. prikupljeno je 3. 292. 880 kg komunalnog otpada što prema broju stanovnika 14. 229, podrazumijeva godišnju proizvodnju otpada po građaninu nešto malo više od 231 kg.

S ciljem promjene postojećega stanja u EU je definiran novi model gospodarenja otpadom kao riješenje s naboljim učinkom za okoliš, kojega je prihvatila i RH. Kako bismo zaštitili okoliš i zdravlje ljudi trebamo pratiti pet koraka:

1.Sprečavanje nastanka otpada; 2. Ponovna uporaba; 3. Recikliranje; 4. Oporaba; 5. Odlaganje preostalog otpada

Usvajanjem novog modela zahtjeva i promjene naših svakodnevnih navika i ponašanja Grad NG u suradnji s dionicima na lokalnoj i državnoj razini pokrenuto je projekt „I naš grad razvrstava otpad“ koji za cilj ima razviti svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite okoliša i učinkovitijeg upravljanja resursima.

Projekt izobrazno informativnih aktivnosti „I naš grad razvrstava otpad“ u suglasju je sa Planom gospodarenja otpadom koji za cilj ima do 2022. godine smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u našemu gradu za 5%.

Potom na Odlagalištu odložiti manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 60% proizvedenog komunalnog otpada kao što je papir, staklo, papir, plastika, metal i drugo te odvojeno prikupiti 40% mase bio otpada koja je sastavni dio komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta koji će se realizirati u razdoblju od veljače 2019. do  travnja 2020. iznosi 382.964 kune od kojih EU sufinancira izos od 325.000 kuna.

Da bismo to mogli napraviti moramo imati određene resurse i tehničke i ljudske. Mogu reći da smo, prema podacima koje imam, povukli najviše sredstava za reciklažno dvorište vrijednosti negdje oko 7. milijuna kuna, a projekt će se raditi u godini dana i riječ je o preko 4. milijuna nepovratnih sredstava od strane EU Kohezijskih fondova.

Mnogi su gradovi dobili znatno manje sredstava. Dobili smo više jer smo napravili odličan projekt i to je najvažnije- rekao je, među ostalim gradonačelnik Grgić.

U  tijeku je Javni natječaj, Javna nabava i 9. travnja je javno otvaranje poslije čega kreće  realizacija projekta.

-Projektiramo sortirnicu nakon čega ove godine očekujemo i  građevinsku dozvolu i potom možemo u realizaciju i tog projekta. Dakle teoretski bismo do 2021. godine mogli imati sve preduvjete za kvalitetno recikliranje, sortiranje i odlaganje otpada što i jest cilj ove priče- naglasio je Grgić.

Odvajanje komunalnog otpada na kućnom pragu

Gospodarenje otpadom znači uvođenje nove cijene javne usluge- odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu i uvođenje digitalnog sustava evidencije o količinama predanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

-Izgradnja reciklažnog dvorišta i upis u Upisnik reciklažnih dvorišta očekuje se slijedeće godine u  lipnju  ili srpnju mjesecu. Nakon toga svi građani Nove Gradiške moći će bez naknade u reciklažno dvorište predati 48 vrsta otpada osim komunalnog i biorazgradivog otpada. U Zakonu je propisano da bi Grad i sve jedinice lokalne samouprave s kojima imamo ugovor za gospodarenje otpadom trebali kupiti mobilno reciklažno dvorište. Tvrtka Odlagalište d.o.o. naručila je mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 200.000 kuna i svaka tri mjeseca će ono biti postavljeno u Prvči, Kovačevcu, Ljupini. I u to reciklažno dvorište moći će se predati spomenute vrste otpada.

Zakon traži da se sve korisne komponente odvajaju na kućnom pragu i stoga Grad NG iskazuje interes za nabavku komunalne opreme preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , a radi se o 10.000 novih spremnika koji će bit nadam se do kraja godine podijeljeni našim korisnicima, a taj projekt je vrijedan nešto više od 2 i pol milijuna kuna s tim da su 85% sredstava EU Fondova, a 15% je u proračunu već osigurao Grad NG- istaknuo je, među ostalim Marijan Furić, direktor Odlagališta d.o.o.

Tvrtka Odlagalište je prema riječima direktora Furića pokrenula prije šest mjeseci čipiranje kanti, a posao je već 98% obavljen. Ova dva posto su tehnički problemi i rješavaju se na terenu.

– Ugradili smo opremu za očitavanje čipova na dva komunalna vozila. Sredstva je osigurala tvrtka Odlagalište u iznosu 250.000 kuna . Na žalost ni Ministarstvo niti Fond ne sufinanciraju takvu vrstu opreme.Iskazali smo i interes kao tvrtka za nabavku dva komunalna vozila prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike , a sufinanciraje će bit maksimalno do 85% što ne znači da će u tom iznosu i sufinancirati, a jedno takvo vozilo košta 2.milijuna kuna. Bez takvih vozila i cjelokupne opreme ne možemo gospodarit otpadom na zakonski i ekološki prihvatljiv način. Krenuli smo u projektiranje sortirnice i kompostane i do kraja godine ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i aplicirati projekt prema Ministarstvu i EU fondovima –rekao je Furić.

O novoj cijeni komunalne naplate

-Cijenu smo donijeli i službeno ju poslali na adrese Grada NG i ostalih jedinica loklane samouprave i od nekih smo dobili suglasnost na tu cijenu, znači bit će fiksna  i varijabilna cijena.

U fiksni dio cijene ulaze oni troškovi odvojenog prikupljanja otpada. Svi korisnici moraju odvajati otpad na kućnom pragu, mi to moramo pokupiti bez naknade, a drugi varijabilni dio cijene će ići prema količini odnosno prema broju dizanja kanti. Za početak 4 puta mjesečno i to će biti 30% povećanje cijene, ali poslije toga kante ćemo podizati dva puta mjesečno jer će se smanjiti i potrebe zbog razvrstavanja otpada i manjih količina otpada. U interesu je savjesno to obaviti i tako smanjiti mjesečne račune.

Svi koji mogu kompostirati biorazgradivi otpad poželjno je, a u suprotnom ako ga naknadno prikupljamo cijena će biti 25-30 kuna skuplja.

Pokušat ćemo korisnike osvijestiti jer moramo smanjiti količine koje idu na odlagalište. Referentna godina je bila 2015. U 2017. smo trebali smanjiti 20% u 2018. smo trebali smanjiti 26% u 2019. moramo smanjiti 34% , a ako to ne napravimo i Grad i jedinice lokalne samouprave plaćat će naknadu Fondu. Dakle ako grad ima 3.200 tona otpada godišnje , ako u 2019. budemo imali 3.100 postoji mogućnost da Fondu moramo platiti kao Grad 100 ili 120. tisuća kuna kazne ,ali i korisnicima  koji se ne budu pridržavali zakonskih uputa imamo pravo naplatiti im kaznu. Puno radimo, puno nas posla čeka, a svima nam je u interesu da smanjimo količine komunalnog otpada, a time i cijene i da komunalnim otpadom održivo gospodarimo-rekao je Marijan Furić.

O izobrazo-informativnim aktivnostima

Govorila je Ivana Trupina, zamjenica gradonačelnika. – Možda nam se neke informacije i nisu svidjele, ali zato ćemo putem ovoga projekta provesti edukacije kako bismo osvijestili naše građane koliko je potrebno pravilno odvajati otpad i time smanjiti mjesečne troškove u svojim kućanstvima- istaknula je Trupina.

Nositelj projekta je Grad NG, posrednička tijela na provedbi Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša. Provest će se niz izobrazno informativnih aktivnosti s ciljem smanjenja količina otpada kojega odlažemo na odlagalište.

-Kada govorimo o izobrazo informativnim aktivnostima predviđene su slijedeće aktivnosti: Izradit ćemo informativne materijale koji će dovoljno često podsjećati građane na potrebu uključivanja u održivo gospodarenje otpadom, a bit će to leci, plakati, organizirat će se 3 javne tribine i 16 radionica za djecu. Bit će izrađeno 24.000 letaka, 12.000 brošura, 900 plakata, 1.000 bojanki, održati 8 radijskih emisija, izraditi 8 spotova, 4 video prezentacije te elektronski oglasi. Već je uspostavljena mrežna stranica o gospodarenju otpadom na kojoj se možete više informirati. Imamo i letke u kojima je dobro objašnjeno kako gospodariti otpadom u kući, stanu, dvorištu i drugim prostorima- upoznala je Ivana Trupina.

Uvodnu konferenciu za provedbu projekta „ I naš Grad razvrstava otpad“ zaključio je gradonačelnik Vinko Grgić: „Puno je projekata u igri, to su velika sredstva između 60 i 70 milijuna kuna, dio je potrošen, dio ulažemo sada. Na pravom smo putu da to napravimo kako treba i da budemo primjer drugima. Zajedno s Eko kongom i Odlagalištem moramo osigurati sve potrebne resurse i opremu i na dobrom smo putu da to i postignemo“.