Odluka o držanju pasa i mačaka i postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Nove Gradiške

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za urbanizam i komunalne


O B A V I J E S T

 Odlukom o držanju pasa i mačaka i postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Nove Gradiške ( Novogradiški glasnik br. 5/2008) propisani su uvjeti i način držanja pasa i mačaka.

 

UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA I MAČAKA

 • Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i odredbama ove odluke
 • Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen i upisan u upisnik pasa i označen na propisani način
 • Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati – čl. 3
 • U višestambenim zgradama pas se ne smije stalno držati niti ostavljati na balkonima, lođama i na zemljištu koje pripada zgradi za redovitu uporabu
 • Posjednik psa ili mačke dužan je osigurati da pas ili mačka ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana – čl. 4
 • Na okučnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom zemljištu nije dozvoljeno držati više od tri odrasla psa, izuzev uzgajivača koji je za to registriran-
 • Psi se moraju držati samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru
 • Na vidljivom mjestu posjednik psa mora postaviti oznaku koja upozorava na psa (npr . „čuvaj se psa“ i sl.) – čl. 6

IZVOĐENJE PASA NA JAVNE POVRŠINE I OBJEKTE JAVNE NAMJENE

 • Kad se izvodi psa na javne površine i druge površine posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrečicu, metlicu i lopaticu) i onečišćenu površinu odmah očistiti
 • Iz prostora dvorišta i stana psi se mogu izvoditi samo na povodcu koja odgovara veličini i snazi psa i sa zaštitnom brnjicom – čl. 7
 • Zabranjeno je držanje i hranjenje pasa i mačaka na javnim površinama te izvoditi pse na javne zelene površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci, groblja i sl. –čl. 8
 • Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (upravne, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge), groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza putnika, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove i slično (osim uz pristanak vlasnika objekta)

 

 • POZNATE POSJEDNIKE NEUPISANIH PASA KOMUNALNI REDAR JE DUŽAN UPOZORITI NA ZAKONSKE OBVEZE I PODATKE O NJIMA DOSTAVITI VETERINARSKOJ INSPEKCIJI RADI DALJNJEG POSTUPKA

 

NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE OBAVLJAJU KOMUNALNI REDARI GRADA NOVA GRADIŠKA – čl.14

 

KAZNENE ODREDBE

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 – 2.000,00 kn kaznit će se kao počinitelj prekršaja posjednik psa ili mačke ako postupi protivno odredbama ove Odluke. – čl. 15

 

Također, članak  51. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/2017) propisuje slijedeće:

 1. Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
 2. Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.
 3. Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
 4. Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Člankom 5. istog zakona st.1. zabranjeno je životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima.
St. 2. zabranjeno je životinje uzgajati tako da trpe bol, patnju i strah te ih namjerno ozljeđivati, protivno pravilima struke odnosno najnovijim znanstvenim dostignućima i dr…

Člankom 45. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine 82/2013) propisano je da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja te upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

U suprotnom, sukladno čl. 162. istog Zakona, za fizičku osobu propisana je novčana kazna od 2.000,00 do 6.000,00 kuna.

 

Sukladno navedenom vlasnike/skrbnike pasa upućujemo:

 • da izvrše prijavu i mikročipiranje psa/pasa koje posjeduju
 • te da osiguraju propisane uvjete za držanje pasa, kako je prethodno navedeno, a propisano Zakonom i Odlukom.

 

Također molimo da nas, nakon obavljenog mikročipiranja i cijepljenja psa, obavezno izvijestite, uz očitanje broja mikročipa, na mob. 091 530 8883.
Isto vrijedi i za vlasnike pasa koji nisu zatečeni u stanu u vrijeme kontrole, a psi su već prije mikročipirani.

 

Ovim putem upozoravamo obveznike – građane – vlasnike pasa da se pridržavaju odredbi ove Odluke i Zakona, UZ NAPOMENU DA ĆE KOMUNALNI REDAR PROVODITI REDOVITE KONTROLE PROVEDBE OVE ODLUKE !