12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/13
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 9. studeni 2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET: Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                    saziv 12. sjednice za dan 15. studeni 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

12. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 15. studenoga 2018. (četvrtak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

P o č e t a k u 11,00 s a t i.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama,
3. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiška,
4. Prijedlog proračuna Grada Nove Gradiške za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. i Odluke o izvršavanju Proračuna grada Nove Gradiške za 2019.,
5. Prijedlozi programa na području grada Nove Gradiške za 2019.:
a) gradnje objekata i uređaja,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c) osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja,
d) poticanja razvoja turizma,
e) razvoja civilnog društva,
f) razvoja sporta,
g) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja,
h) javnih potreba u području socijalne skrbi,
i) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva,
j) predškolskog odgoja i obrazovanja,
k) promicanja kulture,
l) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe.
m) utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje za 2017.,
7. Prijedlozi odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Nove Gradiške,
8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prijenosu vlasništva zgrade nastavno-sportske dvorane s Grada Nove Gradiške u vlasništvo Elektrotehničke škole Nova Gradiška,
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
11. Prijedlog odluke o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška,
12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Nove Gradiške.

 

        PREDSJEDNICA
     GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med


 

pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size: 58.18 KB
Hits: 689
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 2

Size: 170.89 KB
Hits: 882
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 3

Size: 870.85 KB
Hits: 957
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 4

Size: 10.69 MB
Hits: 1194
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 5a

Size: 353.46 KB
Hits: 748
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 5b

Size: 0.96 MB
Hits: 818
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 5c-l

Size: 1.34 MB
Hits: 725
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 5m

Size: 158.53 KB
Hits: 783
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 6

Size: 1.62 MB
Hits: 996
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 7

Size: 9.93 KB
Hits: 897
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 8

Size: 274.33 KB
Hits: 812
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 9

Size: 229.17 KB
Hits: 730
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 10

Size: 130.19 KB
Hits: 706
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 11

Size: 175.34 KB
Hits: 688
Date added: 09-11-2018
pdf

Točka 12

Size: 117.96 KB
Hits: 744
Date added: 09-11-2018