12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/13
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 9. studeni 2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

PREDMET: Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                    saziv 12. sjednice za dan 15. studeni 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

12. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 15. studenoga 2018. (četvrtak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

P o č e t a k u 11,00 s a t i.
Za sjednicu predlažem

D N E V N I R E D

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama,
3. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiška,
4. Prijedlog proračuna Grada Nove Gradiške za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. i Odluke o izvršavanju Proračuna grada Nove Gradiške za 2019.,
5. Prijedlozi programa na području grada Nove Gradiške za 2019.:
a) gradnje objekata i uređaja,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c) osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja,
d) poticanja razvoja turizma,
e) razvoja civilnog društva,
f) razvoja sporta,
g) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja,
h) javnih potreba u području socijalne skrbi,
i) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva,
j) predškolskog odgoja i obrazovanja,
k) promicanja kulture,
l) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe.
m) utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje za 2017.,
7. Prijedlozi odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Nove Gradiške,
8. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prijenosu vlasništva zgrade nastavno-sportske dvorane s Grada Nove Gradiške u vlasništvo Elektrotehničke škole Nova Gradiška,
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
11. Prijedlog odluke o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška,
12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju iznosa mjesečne zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Nove Gradiške.

 

        PREDSJEDNICA
     GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med


 

pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size : 59.58 kb
Hits : 107
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 2

Size : 175.00 kb
Hits : 188
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 3

Size : 891.75 kb
Hits : 167
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 4

Size : 11.21 mb
Hits : 159
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 5a

Size : 361.94 kb
Hits : 113
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 5b

Size : 1.01 mb
Hits : 125
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 5c-l

Size : 1.41 mb
Hits : 117
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 5m

Size : 162.34 kb
Hits : 105
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 6

Size : 1.70 mb
Hits : 154
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 7

Size : 10.16 kb
Hits : 270
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 8

Size : 280.91 kb
Hits : 149
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 9

Size : 234.67 kb
Hits : 78
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 10

Size : 133.32 kb
Hits : 99
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 11

Size : 179.54 kb
Hits : 98
Date added : 09 - 11 - 2018
pdf

Točka 12

Size : 120.79 kb
Hits : 106
Date added : 09 - 11 - 2018