PRAVILA UREĐENJA PRIKLJUČKA ILI PRILAZA NA NERAZVRSTANU CESTU,
kao obveza vlasnika nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Priključak je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s javnom ili nerazvrstanom cestom.
Prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu koji dolazi sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste neposredno uključuju u promet na cesti.
Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno, ne smatra se priključkom i prilazom na cestu.

Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ br. 95/14).

Postupak uređenja priključka ili prilaza uređen je Odlukom o nerazvrstanim cestama („Novogradiški glasnik“ br. 6/13 i 4/16).

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama članka 51. Zakona o cestama, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama citiranog Zakona, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno posebnim propisima, te suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Nova Gradiška (Upravni odjel za komunalne djelatnosti).


UPUTE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Upravni odjel za komunalne djelatnosti u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu utvrđuje uvjete za izgradnju priključaka i prilaza na cestu.

U opisu zahvata u prostoru/idejnom rješenju ili sl. u tehničkom opisu projektant treba navesti da li građevina ima kolni (pješački) prilaz te ukoliko ima, potrebno je opisati postojeće stanje kao i da li isti zadovoljava buduće potrebe ili će ga biti potrebno rekonstruirati.

Ukoliko parcela nema kolni (pješački) prilaz te je planirana izgradnja istog, prilaz je potrebno prikazati na situacijskom nacrtu i obuhvatiti tehničkim opisom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu s uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom.

Oborinske vode s priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.