Na temelju članka 11. Zakona o pristupu informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 60. stavak 1. podstavak 5. Statuta Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), GRADONAČELNIK GRADA NOVE GRADIŠKE, donio je

P L A N
SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2019. GODINU

I

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Plan savjetovanja).

II

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, očekivano vrijeme donošenja akta, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i donositelji akata iskazani su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III

Obrazac za sudjelovanje javnosti (putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku) i Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću (koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem) prilažu se ovom planu.

IV

Zadužuju se upravni odjeli Grada Nove Gradiške za provođenje savjetovanja s javnošću sukladno Zakonu o pravima na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana.

V

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Nove Gradiške www.novagradiska.hr.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/18-01/01
URBROJ: 2178/15 -02-18-1
Nova Gradiška, 31. prosinac 2018.

 GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl.ing.arh, v.r.


Red.
broj
Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanjeOčekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanjaOkvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanjaOstali predviđeni način na koje se namjerava provesti savjetovanje
1.Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Nova GradiškaI tromjesečje15 danaPutem web stranice grada, radionice
2.Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar III u Novoj GradiškiI tromjesečje8 danaPutem web stranice grada
3.Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja naselja Urije u Novoj GradiškiI tromjesečje8 danaPutem web stranice grada,
4.Prijedlog odluke o komunalnom redu na području Grada Nova GradiškaII tromjesečje15 danaPutem web stranice grada,
5.Proračun grada Nove Gradiške za 2018. godinuIV tromjesečje15 danaPutem web stranice grada
6.Odluka o izvršavanju Proračuna grada Nove Gradiške za 2018.IV tromjesečje15 danaPutem web stranice grada