Upravni odjel za gospodarstvo

4. Upravni odjel za gospodarstvo

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za gospodarstvo
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 66

U upravnom odjelu za gospodarstvo obavljaju se upravni i stručni poslovi vezani za osiguranje uvjeta za poticanje razvoja gospodarstva a osobito malog i srednjeg poduzetništva, turizma, poljoprivrede (mjere za jačanje gospodarske konkurentnosti i stvaranja boljih uvjeta poslovanja i potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva), sudjeluju u izradi strateških dokumenata, provode programi institucionalne potpore razvoja, poslove upravljanja gradskom imovinom, naplata koncesijskih naknada, najamnina, zakupnina i potraživanja od prodaje imovine, prikupljanje i obrada podataka – izrada baze podataka iz nadležnosti odjela. Odjel obavlja upravne i stručne poslove u području poljoprivrede i turizma, ruralnog razvitka, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava. U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo obavljaju se i poslovi vezani za trgovačko društvo u vlasništvu Grada – Industrijski park d.o.o., kao i drugi poslovi u nadležnosti Grada.

v.d. Pročelnice
Jasna Lasović
, dipl.ing.
Telefon: 035/366-095
Fax: 035/361-184
E-mail: jasna.lasovic@novagradiska.hr

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojeni su slijedeći odsjeci, i to:
4.1. Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede i
4.2. Odsjek za upravljanje imovinom Grada

4.1. Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede
U Odsjeku za razvoj poduzetništva i poljoprivrede obavljaju se stručni i drugi poslovi u neposrednoj svezi s poticanjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva, turizma, poljoprivrede i poduzetničkih aktivnosti .u cilju jačanje gospodarske konkurentnosti i stvaranja boljih uvjeta poslovanja i potpore poduzetnicima, osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad, suradnja s potpornim institucijama, sudjelovanje u organizaciji i pripremi izložbenih manifestacija kroz organizacijske odbore, praćenje i analiza gospodarskih kretanja i statističkih pokazatelja. Provođenje programa institucionalne potpore razvoja malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede uz suradnju Industrijskog parka Nova Gradiška i to: razvoj potpornih institucija; programi kreditiranja i edukativni programi.

Voditelj odsjeka

Jasna Lasović, dipl.ing.
Tel: 035/366-098
Fax: 035/361-184

E-mail: jasna.lasovic@novagradiska.hr
4.2. Odsjek za upravljanje imovinom Grada

U Odsjeku za upravljanje imovinom Grada obavljaju se poslovi uspostavljanja i vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina, te prava i obveza vezanih uz nekretnine i pokretnine u vlasništvu Grada, tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina, obavljaju geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, poslovi određivanja imena naselja i ulica te kućnih brojeva i vodi briga o njihovom označavanju. U odsjeku se obavljaju poslovi izrade općih i pojedinačnih akata vezanih za gradsku imovinu, provođenje postupaka davanja zakupa poslovnih prostora i stanova u vlasništvu Grada, poslovi prodaje gradske imovine te kupnje nekretnina, stambene izgradnje, koncesijskih naknada, najamnina, zakupnina i potraživanja od prodaje imovine.

Voditelj Odsjeka
Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geodezije
Telefon: 035/366-097
E-mail: tomislav.sigurnjak@novagradiska.hr

Željka Vojnić, referent za upravljanje imovinom Grada
Telefon: 035/366-098
Email: zeljka.vojnic@novagradiska.hr