Osoba za utvrđivanje nepravilnosti

Sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN broj 141/06) čelnik korisnika proračuna obvezan je imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

– zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
– praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
– sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
– suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost u skladu s Naputkom jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Nova Gradiška:

ZLATKO ZEBIĆ, dipl. iur., v.d. Tajnika Grada
Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška

Tel: 035/366-082
Fax: 035/366-679
e-mail: zlatko.zebic@novagradiska.hr