Obavijest građanima-uklanjanje ruševina nastalih ratnim djelovanjem

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Klasa: 363-04/19-01/01
Ur. broj: 2178/15-05-02/5-19-02
Nova Gradiška, 8. siječnja 2019.

 

PREDMET: Uklanjanje ruševina nastalih ratnim djelovanjima
                       -obavijest građanima

 

Poštovani,

ovim putem vas želimo obavijestiti da je Grad Nova Gradiška osigurao sredstva i način uklanjanja ruševina nastalih ratnim djelovanjima, te pozivamo građane/ke Grada Nove Gradiške da nam dostave informacije i lokacije takvih objekata, nakon čega će se razmotriti mogućnost i opravdanost eventualnog uklanjanja.

Informacije molimo dostaviti
– na e-mail: manuela.stipetic@novagradiska.hr ili
– na telefon: 035 /366–093.

   KOMUNALNI REDAR
Manuela Stipetić, dipl. oec.